Na temelju članka 40. stavka 1. točke 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ RH, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 11. stavka 1. alineje 1 i članka 19. stavka 3. ODLUKE o Centru za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 7/21) te članka 9. stavka 1. alineje 1 i članka 13. stavka 2. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije (KLASA: 012-03/21-01/01; URBROJ: 2196/1-13-21-1 od dana 20. kolovoza 2021. godine), a sukladno ODLUCI o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Centra za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije (KLASA: 112-01/21-01/01; URBROJ: 2196/1-13-21-1 od dana 22. listopada 2021. godine), Upravno vijeće Centra za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja

Centra za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije

Uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist

– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima društvenih ili humanističkih djelatnosti,

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje javnom ustanovom

– aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

– napredno poznavanje rada na računalu (MS Office)

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)

– potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljiv radni staž u struci na odgovarajućim poslovima (stvarna stručna sprema i potrebna stručna sprema)

– uvjerenje od suda (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

– izjava da ne postoje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave, kao i prijave podnesene od neovlaštene osobe neće se razmatrati.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web-stranici Vukovarsko-srijemske županije ( www.vusz.hr ) dostupan je način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Upravno vijeće utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web-stranici objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj, s prilozima, dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama i na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije, s naznakom: „Natječaj za imenovanje ravnatelja Centra za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije – ne otvaraj“, na adresu: Vukovarsko-srijemska županija, Županijska 9, 32 000 Vukovar.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje koriste se na spolno neutralan način i odnose se jednako na muški i ženski spol.

KLASA: 112-01/21-01/01

URBROJ: 2196/1-13-21-2

Vinkovci, 16. studenog 2021. godine

Predsjednik Upravnog vijeća

Centra za pružanje usluga u zajednici

Vukovarsko-srijemske županije

Zlatko Gašparović, dipl. iur.