Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08,61/11 – u nastavku teksta: ZSN), župan Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ

1. za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za pravne poslove i imovinu  – 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

– magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke

– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za upravljanje upravnim tijelom

– iskustvo u timskom radu

– aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

– poznavanje rada na računalu (MS Office)

2. za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za turizam i kulturu – 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

– magistar struke ili stručni specijalist turističke, ekonomske, pravne, društvene ili druge odgovarajuće struke

– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom.

– iskustvo u timskom radu

– aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

– poznavanje rada na računalu (MS Office)

3. za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za obrazovanje, sport, mlade i demografiju – 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

– magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne, društvene ili druge odgovarajuće struke

– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom.

– iskustvo u timskom radu

– aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

– poznavanje rada na računalu (MS Office)

4. za imenovanje pročelnika/ce Ureda župana – 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

– magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke

– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom.

– iskustvo u timskom radu

– aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

– poznavanje rada na računalu (MS Office)

5. za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za poljoprivredu i infrastrukturu – 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

– magistar struke ili stručni specijalist poljoprivredne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke

– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom.

– iskustvo u timskom radu

– aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

– poznavanje rada na računalu (MS Office)

6. za imenovanje pročelnika/ce Službe za poslove unutarnje revizije – 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a, te sljedeće posebne uvjete propisane člankom 28. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ( NN 78/15 )

– magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke

– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom.

– iskustvo u timskom radu

– aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

– poznavanje rada na računalu (MS Office)

– stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u   javnom sektoru ili u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama može imati certifikat ovlaštenog unutarnjeg revizora koji izdaju strukovne organizacije

– pet godina radnog iskustva, od čega najmanje tri godine na poslovima unutarnje revizije ili revizije

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti imenovana, pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od imenovanja.

Ne može biti imenovana osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN-a.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)

– uvjerenje o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– preslika uvjerenja o položenome državnome stručnom ispitu

– uvjerenje od suda (ne starije od 3 mjeseci) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

– vlastoručno potpisana izjava da  za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvijete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na  javni natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Na web-stranici Vukovarsko-srijemske županije ( www.vusz.com ) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web-stranici objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom:» Natječaj za imenovanje pročelnika (navesti naziv radnog mjesta za koje se podnosi) – ne otvaraj «, na adresu: Vukovarsko-srijemska županija , Županijska 9, 32 000 Vukovar.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Nakon konačnosti (izvršnosti) rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

                                                                                                      ŽUPAN

                                                                                              Božo Galić, dipl.ing.

Klasa: 112-01/17-01/30

Ur.br.: 2196/1-01-17-1

U Vukovaru, 27. rujana 2017. godine