REPUBLIKA HRVATSKA

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                              Ž U P A N

KLASA:  230-01/16-01/06

URBROJ: 2196/01-01-16-1

Vinkovci, 29. ožujka 2016.g.

          Župan Vukovarsko-srijemske županije temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.), članka 41. Statuta  Vukovarsko-srijemske županije ( „Službeni glasnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/13.) i članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije („Službeni glasnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 02/16.) objavljuje

Javni natječaj Vukovarsko-srijemske županije za financiranje programa i projekata u području socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i udruga proisteklih iz Domovinskog rata

          (1) Vukovarsko-srijemska županija poziva udruge, ustanove, zaklade te druge pravne osobe sa sjedištem na području Vukovarsko srijemske županije čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti da prijave svoje programe, projekte, aktivnosti i manifestacije iz područja socijalne skrbi,zdravstvene zaštite kao i udruge proistekle iz Domovinskog rata koje se temelje na potrebama zajednice, a  prema načelima djelovanja za opće dobro.

          (2) Subjekti iz stavka 1. ovog članka mogu prijaviti projekt/program za sljedeća područja djelovanja:

     1. Humanitarno djelovanje

     2. Socijalna i psihosocijalna skrb o građanima, a osobito skrb za:

        – osobe starije životne dobi,

        – osobe s invaliditetom,

        – osobe žrtve obiteljskog nasilja,

        – djecu i mladež,

        – obitelji,

        – socijalno ugrožene obitelji i pojedince,

        – marginalne skupine građana.

     3.  Zaštita zdravlja građana, a osobito:

        – promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje,

        – prevencija i suzbijanje zlouporabe sredstava ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja,

        – zaštita i pomoć osobama oboljelim od kroničnih bolesti.

    4.  Skrb za stradalnike Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, zaštita digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kao i poboljšanje kvalitete života sudionika i stradalnika Domovinskog rata

       – očuvanje temeljnih vrijednosti i digniteta Domovinskog rata,

       – pružanje psihosocijalne pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata kao i članovima njihovih obitelji,

       – resocijalizacija i rehabilitacija sudionika i stradalnika Domovinskog rata,

       – podizanje kvalitete i učinkovitosti skrbi o sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata kao i članovima njihovih obitelji,

       – obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanje sjećanja na Domovinski rat.

      (3) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 200.000,00 kn.

     Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 20.000,00 kuna.

     (4) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 29. travnja 2016. godine (30 dana od dana objave natječaja).

     (5) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više programa/projekta u okviru ovog Natječaja. Ista udruga može biti partner na više projekata ili programa prijavljenih na Natječaj. Udruge koje provode programe/projekte u partnerstvu moraju priložiti Sporazum o partnerstvu kojim reguliraju međusobne odnose.

    (6) Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga sa sjedištem na području Vukovarsko srijemske županije upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija odnosno, zaklada, ustanova ili druga pravna osoba čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti te je kao takva i registrirana u odgovarajućem Registru.

Udruge moraju imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama ( Narodne novine br. 74/14.).

Svi prijavitelji svojim temeljnim aktima moraju biti opredijeljeni za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i zakonu.

Svi prijavitelji moraju imati uredno ispunjene obveze prema Vukovarsko srijemskoj županiji iz ranije odobrenih projekata i programa te podmirene sve doprinose, plaćen porez i druga davanja.

Prije potpisa ugovora korisnik će dostaviti ispunjeni obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.

Prije potpisa ugovora korisnik će na zahtjev Upravnog odjela za opće poslove i imovinu morati priložiti dokaz da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak te da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela i prekršaje utvrđene Uredbom.

     (7) Uz prijavu na Natječaj potrebno je dostaviti:

  1. Ispunjen obrazac opisa programa/projekta *
  2. Ispunjen obrazac proračuna programa/projekta *
  3. Potpisan obrazac Izjave da se protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi  kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen
  4. Korisnici sredstava u 2015. godini  dužni su dostaviti i izvješće o realizaciji programa i utrošenih sredstava u 2015. godini

* – Za svaki projekt/program potrebno je ispuniti zasebni obrazac.

Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.

Propisane obrasce možete preuzeti na web stranici Vukovarsko-srijemske županije http://www.vusz.hr/

Natječajnu dokumentaciju poslati poštom ili osobno  na sljedeću adresu:

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I IMOVINU

ŽUPANIJSKA br. 9

32 000 VUKOVAR

uz naznaku

 „ZA JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI, ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I UDRUGA PROISTEKLIH IZ DOMOVINSKOG RATA“

        (8) Natječajni postupak opisan je  u Uputama za prijavitelje za Javni natječaj za financiranje programa i projekata u području socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane formalne uvjete Javnog natječaja.

       (9) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem najkasnije 5 dana prije isteka roka za dostavu prijava, slanjem upita na adresu elektronske pošte marko.dikonic@vusz.hr

                                                                                     Ž U P A N:

                                                                               Božo Galić, dipl.ing.