REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA:230-01/18-01/72

URBROJ:2196/01-01-18-1

Vukovar, 08. lipnja 2018. godine  

Župan Vukovarsko-srijemske županije temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 30. i 41. Statuta  Vukovarsko-srijemske županije ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 03/18) i članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 02/16) objavljuje

Javni natječaj Vukovarsko-srijemske županije za financiranje programa i projekata u području socijalne skrbi i zdravstvene zaštite

(1) Vukovarsko-srijemska županija poziva udruge, ustanove, zaklade te druge pravne osobe sa sjedištem na području Vukovarsko srijemske županije čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti, da prijave svoje programe, projekte, aktivnosti i manifestacije iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite koje se temelje na potrebama zajednice, a prema načelima djelovanja za opće dobro.

(2) Subjekti iz stavka 1. ovog članka mogu prijaviti projekt/program za sljedeća područja djelovanja:

     1. Humanitarno djelovanje

     2. Socijalna i psihosocijalna skrb o građanima, a osobito skrb za:

        – osobe starije životne dobi,

        – osobe s invaliditetom,

        – osobe žrtve obiteljskog nasilja,

        – djecu i mladež,

        – obitelji,

        – socijalno ugrožene obitelji i pojedince,

        – marginalne skupine građana.

  3.  Zaštita zdravlja građana, a osobito:

        – promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje,

        – prevencija i suzbijanje zlouporabe sredstava ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja,

        – zaštita i pomoć osobama oboljelim od kroničnih bolesti.

(3) Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 80.000,00 kn.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna.

(4) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 11. srpnja 2018. godine (30 dana od dana objave natječaja).

(5) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više programa/projekta u okviru ovog Natječaja. Ista udruga može biti partner na više projekata ili programa prijavljenih na Natječaj. Udruge koje provode programe/projekte u partnerstvu moraju priložiti Sporazum o partnerstvu kojim reguliraju međusobne odnose.

(6) Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga sa sjedištem na području Vukovarsko – srijemske županije upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija odnosno, zaklada, ustanova ili druga pravna osoba čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti te je kao takva i registrirana u odgovarajućem Registru.

Udruge moraju imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama ( Narodne novine br. 74/14 i 70/17).

Svi prijavitelji svojim temeljnim aktima moraju biti opredijeljeni za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i zakonu.

Svi prijavitelji moraju imati uredno ispunjene obveze prema Vukovarsko – srijemskoj županiji iz ranije odobrenih projekata i programa te podmirene sve doprinose, plaćen porez i druga davanja.

Prije potpisa ugovora korisnik će dostaviti ispunjeni obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.

Prije potpisa ugovora korisnik će na zahtjev Upravnog odjela za pravne poslove i imovinu morati priložiti dokaz da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak te da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela i prekršaje utvrđene Uredbom.

(7) Uz prijavu na Natječaj potrebno je dostaviti:

  1. Ispunjen obrazac opisa programa/projekta *
  2. Ispunjen obrazac proračuna programa/projekta *
  3. Potpisan obrazac Izjave da se protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi  kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen
  4. Korisnici sredstava u 2017. godini  dužni su dostaviti i izvješće o realizaciji programa i utrošenih sredstava u 2017. godini

* – Za svaki projekt/program potrebno je ispuniti zasebni obrazac.

Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.

Propisane obrasce možete preuzeti na web stranici Vukovarsko-srijemske županije http://www.vusz.hr/.

Natječajnu dokumentaciju poslati poštom ili osobno na sljedeću adresu:

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I IMOVINU

ŽUPANIJSKA br. 9

32 000 VUKOVAR

uz naznaku

 „JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE“

(8) Natječajni postupak opisan je u Uputama za prijavitelje za Javni natječaj za financiranje programa i projekata u području socijalne skrbi i zdravstvene zaštite.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane formalne uvjete Javnog natječaja.

(9) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem najkasnije 5 dana prije isteka roka za dostavu prijava, slanjem upita na adresu elektronske pošte marko.sokcevic@vusz.hr

                                                                                                             Ž U P A N:

                               Božo Galić, dipl.ing.