Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18. i 112/19 – dalje u tekstu: ZSN), pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i društvene djelatnost Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 1. Referent za projektne aktivnosti u društvenim djelatnostima – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
 2. Viši referent za društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. ZSN-a, a to su:

 1. punoljetnost,
 2. hrvatsko državljanstvo,
 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

1. Referent za projektne aktivnosti u društvenim djelatnostima

 • srednja stručna sprema ekonomske ili upravne struke ili gimnazija
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit

2. Viši referent za društvene djelatnosti

 • sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studiji ekonomije, prava ili javne uprave
 • da kandidat nema radnog iskustva u struci

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine”, broj 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Osobni podaci kandidata obrađivat će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radnog mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i čl. 16. ZSN-a.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti preslike sljedećih dokumenata koje ne moraju biti ovjerene:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe, diplome), kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o nostrifikaciji, odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je   to stupanj obrazovanja i razina obrazovanja i s kojim je stupnjem odnosno razinom obrazovanja to u Republici Hrvatskoj izjednačeno,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),
 • potvrda o radnom stažu ili elektronički zapis (e-radna knjižica) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljiv ukupan radni staž i radno iskustvo na odgovarajućim poslovima (stvarna stručna sprema i potrebna stručna sprema) – ne starije od tri mjeseca
 • preslika uvjerenja o položenom državnom ispitu,
 • uvjerenje od suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od šest mjeseci
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

U prijavi na natječaj se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.

Preslike dokumenata priloženih prijavi neće se vraćati. Iznimno, podnositelj prijave može zatražiti povrat natječajne dokumentacije te isto osobno preuzeti na adresi Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru, Županijska 9, 32 000 Vukovar.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Na web-stranici Vukovarsko-srijemske županije ( www.vusz.com ) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web-stranici objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i u tom slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je uz prijavu na natječaj, osim priloženih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo, prema popisu dokaza koji se nalaze na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20strada

Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja nije dužan dostaviti dokaze o nacionalnoj pripadnosti.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se poštom (preporučeno) ili neposredno, u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, s naznakom: »Natječaj za prijam u službu – radno mjesto na koje se osoba prijavljuje – u Upravnom odjelu za obrazovanje i društvene djelatnosti – ne otvaraj«, na adresu: Vukovarsko-srijemska županija, Županijska 9, 32 000 Vukovar.

Pročelnik će donijeti rješenje o prijmu u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Rješenje o prijmu dostavit će se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Po raspisanom natječaju ne mora se obaviti izbor te se donosi odluka o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

                                                                                   PROČELNICA

                                                                                   doc.dr.sc. Jadranka Mustapić-Karlić, prof.

KLASA: 112-01/24-01/01

URBROJ: 2196-12-24-1

U Vukovaru, 23. siječnja 2024. godine