Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), članka 168. st. 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 i 98/19),članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19), članka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 03/18 i 2/20), a sukladno Godišnjem planu javnih natječaja/poziva za sufinanciranje/financiranje projekata i programa udruga proisteklih iz Domovinskog rata u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2020. Godinu te odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) i članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije,broj 02/16)župan Vukovarsko-srijemske županije objavljuje

Javni natječaj

psihološko i socijalno osnaživanje, podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i očuvanja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata

(1)Predmet ovog javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga projekata/programa braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) za dodjelu bespovratnih sredstava za 2020. godinu.

(2)Subjekti iz stavka 1. ovog članka mogu prijaviti projekt/program za sljedeća područja djelovanja:

•          radne aktivnosti i radne terapije (ekološke akcije i druge društveno korisne aktivnosti,

uređenje okoliša)

•          socijalno poduzetništvo za unapređenje rada udruge i ublažavanje teških materijalnih

prilika hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

•          rekreativno-stvaralačke i natjecateljske aktivnosti

•          edukativne radionice (informatičko opismenjavanje)

•          medicinska rehabilitacija

•          umjetničko-scenski nastupi i uradci

•          stvaralačke kreativne radionice

•          stručna i edukativna predavanja i skupovi u području zdravstvene skrbi 

•          razni oblici izvaninstitucionalne skrbi o nemoćnim, starijim i nezaposlenim hrvatskim

braniteljima i članovima njihovih obitelji (ne uključuje mogućnost dodjele novčane

pomoći)

•          socijalna i humanitarna djelatnost udruga iz Domovinskog rata (izložbe i aukcije)

            i druge prihvatljive aktivnosti iz područja psihološkog i socijalnog osnaživanja te

podizanja kvalitete življenja braniteljske i stradalničke populacije iz Domovinskog

rata

•          izdavačka djelatnost na tematiku Domovinskog rata

•          izložbe na tematiku Domovinskog rata (npr. izložba ratnih fotografija)

•          edukativni izleti za djecu i mlade na tematiku Domovinskog rata

•          organiziranje edukativnih programa o Domovinskom ratu u osnovnim i srednjim

školama (uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja)

•          održavanje nacionalnih/lokalnih konferencija

•          multimedijalne aktivnosti oživljavanja sjećanja na Domovinski rat

•             očuvanje temeljnih vrijednosti i digniteta Domovinskog rata

•          i druge prihvatljive aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata.

(3) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 270.000,00 kn.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 3.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 20.000,00 kuna.

(4) Rok za podnošenje prijedloga projekta/programa je do iskorištenja predviđenih financijskih sredstava, a najkasnije do 31. kolovoza 2020. godine.

(5) Svaki Prijavitelj može prijaviti i ugovoriti jedan program/projektu okviru ovog Natječaja. Ista udruga može biti partner na više projekata/programa prijavljenih na Natječaj. Prijavitelji koji provode programe/projekte u partnerstvu moraju priložiti Obrazac izjave o partnerstvu, potpisan i ovjeren od strane nositelja projekta te svih partnera na projektu (ako se projekt provodi u partnerstvu).

(6) Prijavitelji moraju biti udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama („Narodne novine“,  broj 74/14, 70/17 i 98/19) ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).

Svi Prijavitelji moraju biti udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama koje su se svojim temeljnim aktima opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i zakonu.

Prijavu projekta/programa na Natječaj može podnijeti Prijavitelj sa sjedištem na području Vukovarsko srijemske županije upisan u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija.

Na Natječaj se ne mogu prijaviti:

•          subjekti koji nisu registrirani kao udruge s pravnom osobnošću i čije područje djelovanja statutom nije određeno za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja (zaštita interesa i skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata)

•          udruge koje nisu uskladile svoj statut s odredbama Zakona o udrugama niti su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta nadležnom uredu

•          udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija i ne vode transparentno financijsko poslovanje

•          ogranci, podružnice i drugi ustrojbeni oblici udruga koji nisu posebno registrirani prema Zakonu o udrugama i upisani u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar neprofitnih organizacija

•          udruge koje su u stečaju

•          udruge koje prijavljuju aktivnosti koje nisu prihvatljive za financiranje u skladu s točkom 1.4. Uputa za prijavitelje

•          udruge koje ne ispunjavaju ostale uvjete propisane u točki 2.1. Uputa za prijavitelje

Ako ogranak, podružnica ili drugi ustrojstveni oblik Prijavitelja nema pravnu osobnost, ne može biti Prijavitelj na Natječaj i njihove projekte/programe može prijaviti isključivo „središnjica“.

Svi Prijavitelji moraju imati uredno ispunjene obveze prema Vukovarsko-srijemskoj županiji iz ranije odobrenih projekata i programa te podmirene sve doprinose, plaćen porez i druga davanja.

(7) Uz prijavu na Natječaj potrebno je dostaviti:

  1. Ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac opisa projekta/programa *
  2. Ispunjen,potpisan i ovjeren obrazac proračuna projekta/programa*
  3. Obrazac izjave o partnerstvu, potpisan i ovjeren od strane nositelja projekta te svih partnera na projektu (ako se projekt provodi u partnerstvu)
  4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci od dana objave Natječaja)
  5. Preslika važećeg statuta Prijavitelja (samo za udruge čiji statut nije moguće preuzeti putem Registra udruga) te dokaz (dopis) da je statut predan na ovjeru nadležnom uredu radi usklađivanja sa Zakonom o udrugama (samo za udruge koje su predale zahtjev za usklađivanjem statuta sa Zakonom o udrugama, ali je njihov zahtjev još u obradi)
  6. Preslika Financijskog plana i Programa rada udruge za 2020. godinu
  7. 7.     Korisnici sredstava u 2019. godini  dužni su dostaviti i izvješće o realizaciji programa utrošenih sredstava u 2019. godini (ako nisu dostavili)
  8. Potvrdu Ministarstva financija – Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja (ne starije od 30 dana od dana objave Natječaja)

* – Za svaki projekt/program potrebno je ispuniti zasebni obrazac.

Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.

Propisane obrasce možete preuzeti na web stranici Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostavlja se poštom preporučeno ili osobno  na sljedeću adresu:

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

URED ŽUPANA – Savjet branitelja župana Vukovarsko-srijemske županije

ŽUPANIJSKA 9

32000 VUKOVAR

uz naznaku

„Javni  natječaj -Psihološko i socijalno osnaživanje, podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz  Domovinskog rata i očuvanja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata- NE OTVARATI“

Razmatrat će se samo projekti/programi koji su pravovremeno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane formalne uvjete Natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje nisu u skladu s Uputama za prijavitelje i Natječajem, neće se uzimati u razmatranje.

Prijavitelj s kojim Vukovarsko-srijemska županija zaključi ugovor o dodjeli sredstava za provođenje projekta obvezuje se da neće sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili kandidata, te neće davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu, niti prikupljati financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve vrijeme trajanja ugovora.

Vukovarsko-srijemska županija ukinuti će daljnje financiranje te zatražiti povrat uplaćenih sredstava uz pripadajuću zakonsku kamatu u slučaju kada Prijavitelj nenamjenski utroši odobrena financijska sredstva ili na drugi način krši obveze proizašle iz ugovora.

(8) Natječajni postupak opisan je u Uputama za prijavitelje za Javni natječaj za financiranje programa i projekata u području psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz  Domovinskog rata, te očuvanja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata koje su objavljene na web stranici Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr

                                                                                   Ž U P A N:

                                                                                 Božo Galić, dipl.ing.