Danas u velikoj županijskoj vijećnici u Vukovaru održano je javno izlaganje u okviru provođenja javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat “Magistralni plinovod Vukovar-Negoslavci DN500/50 bar na području Vukovarsko – srijemske županije”.

Javno izlaganje za navedeni zahvat vodila je zamjenica pročelnice Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije Nataša Radojčić. Radojčić je u 10 sati otvorila javno izlaganje za zahvat  “Magistralni plinovod Vukovar-Negoslavci DN500/50 bar na području Vukovarsko – srijemske županije”. Također je upoznala prisutne da je 13. travnja 2023. godine javnost i zainteresirana javnost  obaviještena u svezi provođenja javne rasprave, putem objavljene informacije na oglasnoj ploči Vukovarsko-srijemske županije, Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša kao i na web stranici Vukovarsko-srijemske županije. Također, uz objavljenu informaciju objavljena je i cjelovita studija kao i ne-tehnički sažetak za predmetni zahvat. Javna rasprava se provodi u razdoblju od 26. travnja 2023. godine do 26. svibnja 2023. godine, dokumentacija za predmetni zahvat “Magistralni plinovod Vukovar-Negoslavci DN500/50 bar na području Vukovarsko – srijemske županije”, te knjiga primjedbi se nalazi u službenim prostorijama Vukovarsko-srijemske županije, Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode, te ista je dostupna svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 13,00 sati. Također, je omogućen i javni uvid u jedan primjerak ne-tehničkog sažetka Studije u službenim prostorijama svih jedinica lokalne samouprave na području obuhvata zahvata (Grada Vukovara i Općine Negoslavci). Cjelovita Studija i ne-tehnički sažetak sa danom početka javne rasprave je dostupna javnosti i na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Vukovarsko-srijemske županije, Grada Vukovara i Općine Negoslavci. Studija o utjecaju zahvata na okoliš je izrađena u sastavu stručnog konzorcija tvrtki ovlaštenika OIKON d.o.o.DVOKUT-ECRO d. o. o. i EKONERG d.o.o za investitora PLINACRO d.o.o. iz Zagreba.

Potom je održana prezentacija za Studiju o utjecaju na okoliš za zahvat “Magistralni plinovod Vukovar-Negoslavci DN500/50 bar na području Vukovarsko – srijemske županije” koju je prezentirala Nikolina Bakšić Pavlović, ispred ovlaštenika u sastavu stručnog konzorcija tvrtki OIKON d.o.o.DVOKUT-ECRO d. o. o. i EKONERG d.o.o. Zahvat je projektiran prema Planu razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske (2023.-2032., 2018. – 2027., 2017. – 2026., 2015. – 2024.). Duljina planiranog zahvata je oko 30 km. U Studiji se istražuje potencijalni utjecaj zahvata na okoliš u području radnog pojasa (20, 16, 12 i 10 m) te 200+200 m Početna točka: u sklopu mjerno-redukcijske stanice Osijek I i pripadajućeg plinskog čvora, gdje završavaju postojeći plinovodi Donji Miholjac-Osijek DN 300/50 bar i Belišće-Osijek DN 400/50 bar.Krajnja točka: MRS Vukovar, gdje završava postojeći plinovod Negoslavci-Vukovar.  Za predmetni zahvat su opisane tehničke značajke zahvata kao i detaljan opis trase planiranog zahvata. U prezentaciji je javnosti i zainteresiranoj javnosti omogućen prikaz u analizu stanja okoliša kao i predviđanja utjecaja prema: GIS za inventarizaciju prostora  i analiza stanja okoliša. Također, za potrebe studije utjecaja na okoliš obavljen je stručni terenski pregled prema sastavnicama okoliša (bioraznolikost, krajobraz, vode, geologija, ekološka mreža, tlo, šume, naselja, infrastruktura i arheološka istraživanja). U prezentaciji osim utjecaja zahvata na sastavnice okoliša naveden je i prijedlog mjera o navedenom utjecaju te je izveden zaključak u kojem stoji da nakon analize postojećeg stanja okoliša i procijenjenih potencijalnih utjecaja na okoliš zaključuje se da će trasa plinovoda od Vukovara do Negoslavaca, iz aspekta analiziranih i vrednovanih mogućih utjecaja i rizika na okoliš se smatra prihvatljivom uz provođenje propisanih mjera zaštite i praćenja stanja okoliša. 

Na javnom izlaganju ispred investitora Plinacro d. o. o. bili su nazočni Paolo Stemberger, Božena Pavlek i Domagoj Skrbin. Također je bio nazočan i stručni tim ispred konzorcija ovlaštenika predvođen voditeljem Studije Željko Koren.