Danas u velikoj županijskoj vijećnici u Vukovaru održana su javna izlaganja u okviru provođenja javnih rasprava u postupku procjena utjecaja na okoliš za dva zahvata “Magistralni plinovod Osijek-Vukovar DN500/50 bar na području Osječko – Baranjske županije i Vukovarsko – srijemske županije” i “Međunarodnog plinovoda Sotin-Bačko Novo Selo DN800/75 bar na području Vukovarsko – srijemske županije”.

Javno izlaganje za navedene zahvate vodila je zamjenica pročelnice Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije Nataša Radojčić. Radojčić  je u 9:30 sati otvorila javno izlaganje za zahvat  “Magistralni plinovod Osijek-Vukovar DN500/50 bar na području Osječko – Baranjske županije i Vukovarsko – srijemske županije” Također je upoznala prisutne da je 13. travnja 2023. godine  javnost i zainteresirana javnost obaviještena u svezi provođenja javne rasprave, putem objavljene informacije na oglasnoj ploči Vukovarsko-srijemske županije, Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša kao i na web stranici Vukovarsko-srijemske županije. Također, uz objavljenu informaciju objavljena je i cjelovita studija kao i ne-tehnički sažetak za predmetni zahvat. Javna rasprava se provodi u razdoblju od 26. travnja 2023. godine do 26. svibnja 2023. godine, dokumentacija za predmetni zahvat “Magistralni plinovod Osijek-Vukovar DN500/50 bar na području Osječko – Baranjske županije i Vukovarsko – srijemske županije” te knjiga primjedbi se nalazi u službenim prostorijama Vukovarsko-srijemske županije, Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode, ista je dostupna svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 13,00 sati. Također, je omogućen i javni uvid u jedan primjerak ne-tehničkog sažetka Studije u službenim prostorijama svih jedinica lokalne samouprave na području obuhvata zahvata (Grada Osijeka, Grada Vukovara, Općine Bogdanovci i Općine Trpinja). Cjelovita Studija i ne-tehnički sažetak sa danom početka javne rasprave je dostupna javnosti i na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Vukovarsko-srijemske županije, Osječko-Baranjske županijeGrada Osijeka, Grada Vukovara, Općine Bogdanovci i Općine Trpinja, jer nadležno ministarstvo provodi postupak procjene utjecaja na okoliš predmetnog zahvata. Studija o utjecaju zahvata na okoliš je izrađena u sastavu stručnog konzorcija tvrtki ovlaštenika OIKON d.o.o.DVOKUT-ECRO d. o. o. i EKONERG d.o.o za investitora PLINACRO d.o.o. iz Zagreba.

Potom je održana prezentacija za Studiju o utjecaju na okoliš za zahvat “Magistralni plinovod Osijek-Vukovar DN500/50 bar na području Osječko – Baranjske županije i Vukovarsko – srijemske županije” koju je prezentirala Nikolina Bakšić Pavlović, ispred ovlaštenika u sastavu stručnog konzorcija tvrtki OIKON d.o.o.DVOKUT-ECRO d. o. o. i EKONERG d.o.o. Zahvat je projektiran prema Planu razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske (2023.-2032., 2018. – 2027., 2017. – 2026., 2015. – 2024.). Duljina planiranog zahvata je oko 30 km. U Studiji se istražuje potencijalni utjecaj zahvata na okoliš u području radnog pojasa (20, 16, 12 i 10 m) te 200+200 m Početna točka: u sklopu mjerno-redukcijske stanice Osijek I i pripadajućeg plinskog čvora, gdje završavaju postojeći plinovodi Donji Miholjac-Osijek DN 300/50 bar i Belišće-Osijek DN 400/50 bar. Krajnja točka: MRS Vukovar, gdje završava postojeći plinovod Negoslavci-Vukovar.  Za predmetni zahvat su opisane tehničke značajke zahvata kao i detaljan opis trase planiranog zahvata. U prezentaciji je javnosti i zainteresiranoj javnosti omogućen prikaz u analizu stanja okoliša kao i predviđanja utjecaja prema: GIS za inventarizaciju prostora  i analiza stanja okoliša. Također, za potrebe studije utjecaja na okoliš obavljen je stručni terenski pregled prema sastavnicama okoliša (bioraznolikost, krajobraz, vode, geologija, ekološka mreža, tlo, šume, naselja, infrastruktura i arheološka istraživanja). U prezentaciji osim utjecaja zahvata na sastavnice okoliša naveden i prijedlog mjera o navedenom utjecaju te je izveden zaključak u kojem stoji da nakon analize postojećeg stanja okoliša i procijenjenih potencijalnih utjecaja na okoliš zaključuje da će trasa plinovoda od Osijeka do Vukovara, iz aspekta analiziranih i vrednovanih mogućih utjecaja i rizika na okoliš se smatra prihvatljivom uz provođenje propisanih mjera zaštite i praćenja stanja okoliša.

Nakon toga je u 12 sati održano javno izlaganje za zahvat “Međunarodnog plinovoda Sotin-Bačko Novo Selo DN800/75 bar na području Vukovarsko – srijemske županije”  Nataša Radojčić je upoznala javnost sa sljedećim, javna rasprava i javni uvid o dokumentaciji za zahvata je u trajanju od 30 dana te se provodi u razdoblju od 26. travnja 2023. godine do 26. svibnja 2023. godine, odnosno provodi se u istom razdoblju kao i za prethodni zahvat kako bi se učinkovito i pravovremeno riješili predmetni zahvati koji su od iznimne važnosti kako za našu županiju tako i za i cijelu Hrvatsku. Omogućeno je javnosti i zainteresiranoj javnosti pristup studiji u službenim prostorijama Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša kao i na web stranici i oglasnoj ploči. Također je omogućen javni uvid u jedan primjerak ne-tehničkog sažetka Studije u službenim prostorijama dvije jedinica lokalne samouprave na području obuhvata zahvata Grada Vukovara i Općine Lovas. Također, cjelovita Studija i ne-tehnički sažetak su dostupni javnosti i na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, jer nadležno ministarstvo provodi postupak procjene utjecaja na okoliš predmetnog zahvata. Pisana mišljenja i primjedbe na Studiju moguće je dostaviti tijekom javnog uvida u knjigu primjedbi ili slati poštom na Vukovarsko-srijemska županija, Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode zaključno sa zadnjim danom javne rasprave, odnosno do 26. svibnja 2023. godine.  

Potom je održana prezentacija za Studiju o utjecaju na okoliš za zahvat “Međunarodnog plinovoda Sotin-Bačko Novo Selo DN800/75 bar na području Vukovarsko – srijemske županije”  koju je prezentirala Nikolina Bakšić Pavlović, ispred ovlaštenika u sastavu stručnog konzorcija tvrtki OIKON d.o.o.DVOKUT-ECRO d. o. o. i EKONERG d.o.o. Duljina zahvata je oko 3 km. Projektiranje zahvata je prema Planu razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske (2023.-2032., 2018. – 2027., 2017. – 2026., 2015. – 2024.). U Studiji se istražuje potencijalni utjecaj zahvata na okoliš u području radnog pojasa (24, 20, 16, 12 i 10 m) te 200+200 m. Početna točka: na planiranom objektu otpremno-prihvatne čistačke stanice (OPČS) Sotin (koja nije dio ovog zahvata). Krajnja točka: završna stacionaža plinovoda (3+070) se nalazi na državnoj granici Republike Hrvatske s Republikom Srbijom (rijeka Dunav). Predmetnim plinovodom povezati će se hrvatski i srpski plinski transportni sustav. Plinovod prelazi najvećim dijelom preko obradivih poljoprivrednih površina te se proteže u smjeru zapad-sjeveroistok, odnosno prema rijeci Dunav. Cijelom svojom duljinom plinovod se izvodi kao podzemna instalacija. Tehnike gradnje su metode polaganja cjevovoda u rov –  polaganje u pripremljeni rov, polaganje u pripremljeni rov na mjestu križanja trase s makadamskim i nerazvrstanim cestama, i Metode podzemnog polaganja cjevovoda bez iskopa rova – horizontalno navođeno bušenje uz primjenu pužnog transportera (eng. Guided Auger Boring) i mikrotuneliranje (rijeka Dunav). U prezentaciji je javnosti i zainteresiranoj javnosti omogućen prikaz u analizu stanja okoliša kao i predviđanja utjecaja: GIS za inventarizaciju prostora  i analiza stanja okoliša. Također, za potrebe studije utjecaja na okoliš obavljen je stručni terenski pregled prema sastavnicama okoliša (bioraznolikost, krajobraz, vode, geologija, ekološka mreža, tlo, šume, naselja, infrastruktura i arheološka istraživanja). U prezentaciji osim utjecaja zahvata na sastavnice okoliša naveden i prijedlog mjera o navedenom utjecaju te je izveden zaključak u kojem stoji da nakon analize postojećeg stanja okoliša i procijenjenih potencijalnih utjecaja na okoliš zaključuje da će trasa plinovoda od Sotina do Bačkog Novog Sela (državna granica u rijeci Dunav), iz aspekta analiziranih i vrednovanih mogućih utjecaja i rizika na okoliš, smatra se prihvatljivom uz provođenje propisanih mjera zaštite i praćenja stanja okoliša.

Na javnom izlaganju ispred investitora Plinacro d. o. o. bili su nazočni Paolo Stemberger, Božena Pavlek i Domagoj Skrbin. Također je bio nazočan i stručni tim ispred konzorcija ovlaštenika predvođen voditeljem Studije Željko Koren.