Danas su u velikoj županijskoj vijećnici u Vukovaru održana dva javna izlaganja u okviru provođenja javnih rasprava u postupku procjena utjecaja na okoliš za dva zahvata

“Razrada i eksploatacija plinskog polja “Cerić” i “Razrada i eksploatacija plinskog polja “Berak”  koja se nalaze na području Vukovarsko – srijemske županije.

Javno izlaganje za dva zahvata “Razrada i eksploatacija plinskog polja “Cerić” i “Razrada i eksploatacija plinskog polja “Berak”  koja se nalaze na području Vukovarsko – srijemske županije je vodila zamjenica pročelnice Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije Nataša Radojčić.

Radojčić  je u 11 sati otvorila javno izlaganje za “Razrada i eksploatacija plinskog polja “Cerić”, te navela sljedeće o održavanju javnog izlaganja javnost i zainteresirana javnost je obaviještena putem obavijesti o provođenju javne rasprave koje se nalaze na oglasnoj ploči Vukovarsko-srijemske županije, Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša kao i na web stranici Vukovarsko-srijemske županije od 06. lipnja 2022. godine Studije o utjecaju na okoliš za predmetne zahvate “Razrada i eksploatacija plinskog polja “Cerić” i “Razrada i eksploatacija plinskog polja “Berak”  koja se nalaze na području Vukovarsko – srijemske županije je izradila ovlaštena tvrtka DVOKUT-ECRO d. o. o.  iz Zagreba prema voditelju izrade Studija Tomislav Hriberšek, a prema zahtjevu investitora Vermilion Zagreb Exploration d. o. o. iz Zagreba.

Dok javna rasprava i javni uvid o dokumentaciji za zahvata “Razrada i eksploatacija plinskog polja “Cerić” je u trajanju od 30 dana provodi  se u razdoblju od 20. lipnja 2022. godine do 20. srpnja 2022. godine u službenim prostorijama Vukovarsko-srijemske županije, Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode, svaki radni dan u vremenu od 9,00 do 13,00 sati. Za vrijeme trajanja javnog uvida izložena je jedna cjelovita Studija i jedan ne-tehnički sažetak Studije te knjiga primjedbi. Također je omogućen javni uvid u jedan primjerak ne-tehničkog sažetka Studije  u službenim prostorijama svih jedinica lokalne samouprave na području obuhvata zahvata (Grada Vinkovaca, Općine Nuštar, Općine Bogdanovci i Općine Stari Jankovci). Cjelovita Studija i ne-tehnički sažetak je od dana početka javne rasprave dostupna javnosti i na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, jer nadležno ministarstvo provodi postupak procjene utjecaja na okoliš predmetnog zahvata.

Potom je održana prezentacija za Studiju o utjecaju na okoliš za zahvat “Razrada i eksploatacija plinskog polja “Cerić” u Vukovarsko – srijemskoj županiji koju je prezentirao Mario PokrivačDVOKUT-ECRO d. o. o. Navedeno je sljedeće da se zahvat nalazi na području četiri jedinice lokalne samouprave, odnosno na području Grada Vinkovaca, Općina Nuštar, Bogdanovci kao i Stari Jankovci. Također, je izvršena usklađenost planiranog zahvata sa prostorno planskom dokumentacijom. Planirani zahvat obuhvata sljedeće: Na radnom prostoru buduće proizvodne bušotine Cerić-1 (već je izvedena istražna bušotina, kada se utvrdi EPU, mijenja joj se status), površine 4.000 m2, osim proizvodne opreme same bušotine koja je postojeća, bit će instalirana i površinska oprema za eksploataciju. Zajedno će činiti jednostavan sustav koji će omogućiti učinkovitu eksploataciju i otpremu prirodnog plina iz bušotine prema stanici za obradu tijekom cjelokupnog proizvodnog razdoblja bušotine i samog eksploatacijskog polja. Također će se postavit priključni plinovod od bušotine Cerić-1 do Stanice za obradu plina, duljine oko 4060 m. Izgradit će se stanica za obradu plina na području općine Stari Jankovci, na površini od 10.400 m2. Postrojenje će prihvaćati plin iz eksploatacijskih polja Cerić i Berak te nakon obrade i postizanja karakteristika plina propisanih zakonskom regulativom Republike Hrvatske, odvoditi će plin u Plinacrov sustav.

U prezentaciji je javnosti i zainteresiranoj javnosti omogućen prikaz u analizu stanja okoliša kao i predviđanja utjecaja prema dostupnim literaturnim podacima: GIS za inventarizaciju prostora  i analiza stanja okoliša. Također, za potrebe studije utjecaja na okoliš obavljen je stručni terenski pregled prema sastavnicama okoliša (bioraznolikost, krajobraz,vode,geologija, ekološka mreža ,tlo, šume, naselja, infrastruktura), Arheološka istraživanja. U prezentaciji osim utjecaja zahvata na sastavnice okoliša naveden i prijedlog mjera o navedenom utjecaju te je izveden zaključak u kojem stoji da nakon analize postojećeg stanja okoliša i procijenjenih potencijalnih utjecaja na okoliš zaključuje da će uz uvjet pridržavanja svih relevantnih propisa i propisanih mjera zaštite okoliša i provođenja programa praćenja stanja okoliša, zahvat biti prihvatljiv za okoliš.

Nakon toga je u 12 sati održano javno izlaganje za zahvat “Razrada i eksploatacija plinskog polja “Berak”  Radojčić je upoznala javnost sa sljedećim, javna rasprava i javni uvid o dokumentaciji za zahvata je u trajanju od 30 dana te se provodi u razdoblju od 20. lipnja 2022. godine do 20. srpnja 2022. godine, odnosno provodi se u istom razdoblju kao i za prethodni zahvat u Ceriću, kako bi se učinkovito i pravovremeno riješili predmetni zahvati koji su od iznimne važnosti kako za našu županiju tako i za i cijelu Hrvatsku. Omogućeno je javnosti i zainteresiranoj javnosti pristup studiji u službenim prostorijama Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša kao i na web stranici i oglasnoj ploči. Također je omogućen javni uvid u jedan primjerak ne-tehničkog sažetka Studije  u službenim prostorijama svih jedinica lokalne samouprave na području obuhvata zahvata (Općine Bogdanovci, Općine Stari Jankovci i Općine Tompojevci). Također je cjelovita Studija i ne-tehnički sažetak je od dana početka javne rasprave dostupna javnosti i na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, jer nadležno ministarstvo provodi postupak procjene utjecaja na okoliš predmetnog zahvata. Pisana mišljenja i primjedbe na Studiju moguće je upisati tijekom javnog uvida u knjigu primjedbi ili slati poštom na Vukovarsko-srijemska županija, Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode zaključno sa zadnjim danom javne rasprave, odnosno do 20. srpanj 2022. godine.

Potom je održana prezentacija za Studiju o utjecaju na okoliš za zahvat “Razrada i eksploatacija plinskog polja “Berak” u Vukovarsko – srijemskoj županiji koju je prezentirao Tomislav Hriberšek, voditelj izrade studije, DVOKUT-ECRO d. o. o.  navedeno je sljedeće da se zahvat nalazi na području tri jedinice lokalne samouprave Općine Bogdanovci, Općine Stari Jankovci i Općine Tompojevci. Planirani zahvat obuhvata sljedeće na radnom prostoru proizvodne bušotine Berak-1 (trenutno je to postojeća istražna bušotina,), površine 4.000 m2, osim proizvodne opreme same bušotine koja je postojeća, bit će instalirana i površinska oprema za eksploataciju. Zajedno će činiti jednostavan sustav koji će omogućiti učinkovitu eksploataciju i otpremu prirodnog plina iz bušotine prema Stanici za obradu plina tijekom cjelokupnog proizvodnog razdoblja bušotine i samog eksploatacijskog polja. Postavit će se priključni plinovod od bušotine Berak-1 do Stanice za obradu plina (u sklopu EPU Cerić), duljine 11 237 m. U prezentaciji je javnosti i zainteresiranoj javnosti omogućen prikaz kao i kod prethodnog zahvata bušotina Cerić, u analizu stanja okoliša kao i predviđanja utjecaja prema dostupnim literaturnim podacima: GIS za inventarizaciju prostora  i analiza stanja okoliša. Također, za potrebe studije utjecaja na okoliš obavljen je stručni terenski pregled prema sastavnicama okoliša (bioraznolikost, krajobraz,vode,geologija, ekološka mreža ,tlo, šume, naselja, infrastruktura), Arheološka istraživanja. U prezentaciji osim utjecaja zahvata na sastavnice okoliša naveden i prijedlog mjera o navedenom utjecaju te je izveden zaključak u kojem stoji da nakon analize postojećeg stanja okoliša i procijenjenih potencijalnih utjecaja na okoliš zaključuje da će uz uvjet pridržavanja svih relevantnih propisa i propisanih mjera zaštite okoliša i provođenja programa praćenja stanja okoliša, zahvat biti prihvatljiv za okoliš.

Također na javnom izlaganju ispred investitora Vermilion Zagreb Exploration d. o. o. iz Zagreba bio je nazočan voditelj proizvodnje Đorđe Babić, dok ispred Službe za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije bio je nazočan Ivan Bakoš, voditelj odsjeka za zaštitu okoliša i prirode.