Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 32. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ broj 3/21), Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama, poslovnim udjelima i dionicama (KLASA: 406-01/20-01/03, URBROJ: 2196/1-03-20-3 od 16. srpnja 2020. godine) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za osnivanje prava građenja radi izgradnje Logističko-distributivnog centra Vinkovci („Službeni vjesnik“ broj 4/24), objavljuje se

J A V N I    N A T J E Č A J

za osnivanje prava građenja radi izgradnje Logističko-distributivnog centra Vinkovci

I. PREDMET OSNIVANJA PRAVA GRAĐENJA

Pravo građenja osniva se na nekretnini označenoj kao k.č.br. 166/1 k.o. Vinkovačko Novo Selo, neobrađeno poljoprivredno zemljište (u naravi građevinsko zemljište) površine 75.951 m2, upisano u z.k.ul. 2354.

Pravo građenja osniva se isključivo radi izgradnje Logističko-distributivnog centra Vinkovci, gospodarske zgrade za skladištenje i preradu voća, etažnosti: (P+1) s pratećim sadržajima, sunčana fotonaponska elektrana na krovu zgrade, a koji mora biti izgrađen u skladu s glavnim projektom, zajedničke oznake 109/2022, koji je sastavni dio ovog natječaja za koji je glavni projektant Marko Vidić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1458. Uz navedeni Glavni projekt sastavni dio projektno-tehničke dokumentacije je i Građevinska dozvola izdana od strane nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Vinkovaca (KLASA: UP/I-361-03/23-01/000106; URBROJ: 2196-4-9-23-0028, od 13. prosinca 2023. godine, koja je postala pravomoćna 08. siječnja 2024. godine.

Predmetna projektno-tehnička dokumentacija dodijelit će se odabranom ponuditelju u okviru ovog Javnog natječaja. Dodijeljena projektno-tehničke dokumentacija predstavlja potporu male vrijednosti od strane Vukovarsko-srijemske županije. Potpora ne ulazi u procijenjenu vrijednost utvrđene naknade za osnivanje prava građenja.   

Nositelj prava građenja mora o svom trošku obaviti istražne arheološke nalaze na površini na kojoj se planira izgradnja Logističko-distributivnog centra Vinkovci. Nositelj prava građenja dužan je o svom trošku održavati predmetni okoliš tijekom cijelog trajanja prava građenja.

Nositelj prava građenja snosi trošak priključenja buduće građevine na postojeće komunalne infrastrukture i vodove.

II. NAKNADA ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA

Sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15), prilikom utvrđivanja tržišne vrijednosti prava građenja procjenitelj je dužan uzeti u obzir tržišnu vrijednost zemljišta neopterećenog pravom građenja, kamatu na nekretnine, kamatu na pravo građenja, održivi vijek korištenja građevine za čiju se gradnju osniva pravo građenja, dužinu trajanja osnovanog prava građenja, odnosno ostatak trajanja osnovanog prava građenja.

Sukladno Procjembenom elaboratu TD: 23-PD-2023 za utvrđivanje tržišne vrijednosti zemljišta upisanog u ZK uložak broj: 2354, k.o. Vinkovačko Novo Selo, zk.č.br. 166/1, površine 75.951 m2 izrađenom od strane Stalne sudske vještakinje Marine Brlić,ing.arh;  Brlić d.o.o. od ožujka 2023. godine procijenjena vrijednost za navedenu nekretninu po m2 iznosi 15,03 EUR, odnosno ukupno 1.140.000,00 EUR.

Sukladno Dopuni Procjembenog elaborata TD: 23-PD-2023-D izrađenom od strane Stalne sudske vještakinje Marine Brlić, ing.arh;  Brlić d.o.o. od siječnja 2024. godine utvrđena je početna godišnja naknada za pravo građenja odnosno godišnji obrok (anuitet) od 57.100,00  EUR, koji se raspoređuje na mjesečne naknade u iznosu od 4.755,82 EUR.

Naknada za osnivanje prava građenja na 50 godina (riječima: pedeset godina), jednokratno iznosi 788.000,00 EUR-a.

Vukovarsko-srijemska županija kao osnivač prava građenja zainteresiranim ponuditeljima omogućava poček plaćanja godišnje naknade za osnivanje prava građenja, do najduže 7 godina od dana zaključenja Ugovora o osnivanju prava građenja.

Ako zainteresirani ponuditelji žele koristiti propisanu mogućnost počeka plaćanja, na isto se trebaju pozvati u svojoj ponudi.

U slučaju ugovorenog počeka plaćanja godišnje naknade za osnivanje prava građenja, napominjemo kako će se po isteku počeka izraditi novi izračun godišnje naknade za pravo građenja u koji će biti uključeni i nenaplaćeni obroci nastali za vrijeme trajanja počeka.

Naknada za pravo građenja plaća se ili jednokratno ili u jednakim godišnjim obrocima (anuitetima), koji se raspoređuju na mjesečne naknade, i uplaćuje se u proračun Vukovarsko-srijemske županije, pozivom na broj  koji će biti naveden u ugovoru o zasnivanju prava građenja.

Rok za revalorizaciju godišnje naknade za pravo građenja je svakih sedam (7) godina od dana sklapanja ugovora o pravu građenja. Kriterij za revalorizaciju godišnje naknade za pravo građenja koji će se primijeniti po isteku roka za revalorizaciju jest razlika indeksnog broja za zemljište na kraju i na početku prethodnoga roka za revalorizaciju. Indeksni broj za zemljište utvrđuje se iz mjerodavnog indeksnog niza za zemljište prema njegovoj kakvoći utvrđenoj na temelju načela prethodnog učinka. Revalorizirani iznos naknade za pravo građenja izračunat će se na način da se godišnja naknada za pravo građenja iz prethodnog roka za revalorizaciju prilagodi prema kriteriju za revalorizaciju.

III. JAMČEVINA

Jamčevina u iznosu od 1.142,00 EUR (2% početne vrijednosti godišnje naknade za pravo građenja) uplaćuje se u Proračun Vukovarsko-srijemske županije, na žiro račun HR25 23900011800016005, model: 68 7374-OIB PONUDITELJA s naznakom „jamstvo za ozbiljnost ponude za osnivanje prava građenja radi izgradnje LDC-a.

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, uplaćena se jamčevina vraća u roku od 15 dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Odabranom ponuditelju se uplaćena jamčevina uračunava u naknadu za pravo građenja. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o pravu građenja, uplaćena jamčevina se ne vraća.

IV. ROKOVI

Odabrani ponuditelj obvezan je nekretninu na kojoj se zasniva pravo građenja privesti namjeni, odnosno izgraditi Logističko-distributivni centar, najkasnije do 09. kolovoza 2028. godine.

Pravo građenja osniva se na rok od 50 godina koji se može sporazumno produljiti ili skratiti.

V. UVJETI NATJEČAJA

Nakon potpisa ugovora o osnivanju prava građenja, nositelj prava građenja stječe sva prava i obveze investitora pa je ovlašten poduzimati sve potrebne radnje radi izgradnje, izgraditi Logističko-distributivni centar Vinkovci, upravljati njime i održavati ga za vrijeme trajanja prava građenja.

Investitor će sam koristiti i upravljati Logističko-distributivnim centrom Vinkovci prema svom nahođenju i programu.

Pravo građenja može se prenositi na druge pravne osobe i opteretiti samo uz prethodnu pisanu suglasnost vlasnika zemljišta.

Promjene sadržaja prava građenja moguće su na temelju pisanog sporazuma nositelja prava građenja i vlasnika zemljišta.

Pravo građenja prestaje:

Osnovano pravo građenja prestaje:

 • protekom roka na koji je osnovano,
 • odreknućem nositelja prava građenja,
 • prestankom postojanja nositelja prava građenja,
 • neizvršavanjem ugovornih obveza,
 • ako se građevina i zemljište na kojem je osnovano pravo građenja ne koristi sukladno svojoj osnovnoj namjeni.

Po prestanku prava građenja Vukovarsko-srijemska županija postaje isključivi vlasnik predmetne nekretnine sa svim sagrađenim objektima i instalacijama te prestaju sva prava nositelja prava građenja iz ugovora o osnivanju prava građenja, pravo nositelja prava građenja na povrat dotad plaćene naknade, kao i pravo nositelja prava građenja na bilo kakvu naknadu za uloženo odnosno utrošeno u vezi osnivanja prava građenja.

VI. PONUDA

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena naknade za pravo građenja, koja mora biti jednaka ili viša od početne vrijednosti, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete iz Javnog natječaja.

Minimalna cijena koja se može ponuditi kao naknada za pravo građenja u slučaju jednokratne uplate iznosi 788.000,00 EUR.

Minimalna cijena koja se može ponuditi kao godišnja naknada za pravo građenja iznosi 57.100,00 EUR.

Ponudu za osnivanje prava građenja može podnijeti bilo koja zainteresirana fizička ili pravna osoba u pisanom obliku na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu (u slučaju dostave dokumenata na stranom jeziku isti moraju biti priloženi s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik).

Ponuda mora sadržavati:

 1. ime i prezime, adresu te OIB ponuditelja (ako je fizička osoba) odnosno naziv, sjedište i OIB ponuditelja (ako je pravna osoba), broj računa (za povrat jamstva), broj telefona, e-mail adresu,
 2. Ponuđeni iznos naknade za pravo građenja (brojkom i slovima) u eurima,
 3. Presliku važeće osobne iskaznice ponuditelja ili odgovarajući identifikacijski dokument države prebivališta (za ponuditelja fizičku osobu), odnosno izvadak iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od 30 dana od objave Javnog natječaja (za ponuditelja pravnu osobu).
 4. Potvrdu nadležne Porezne uprave, odnosno odgovarajući dokument zemlje sjedišta/prebivališta kao dokaz o plaćanju dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariji od 30 dana od objave Javnog natječaja,
 5. Izjavu o nepostojanju duga prema Županiji (Županija će sama utvrditi istinitost),
 6. Dokaz da nad ponuditeljem pravnom osobom nije okončan, pokrenut ili otvoren postupak likvidacije, stečajni postupak i postupak predstečajne nagodbe, ne stariji od 30 dana od dana objave Javnog natječaja (u slučaju ponuditelja upisanih u sudski registar isto će se utvrditi iz priloženog izvoda iz sudskog registra),
 7. Izjavu Ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti Ugovor o osnivanju prava građenja u skladu s uvjetima Javnog natječaja,
 8. Dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude,
 9. Izjavu o tome da zainteresirani Ponuditelj nastupa u svoje ime i za svoj račun,
 10. Obvezujuće PISMO NAMJERE kojim Ponuditelj preuzima izričitu obvezu da će u slučaju ako njegova ponuda bude najpovoljnija, Davatelju jamčiti:
 1. da će nekretninu na kojoj je osnovano pravo građenja privesti namjeni odnosno izgraditi Logističko-distributivni centar, najkasnije do 09. kolovoza 2028. godine.

Ponuda treba biti dostavljena u pisanom obliku.

Rok valjanosti ponude je 90 dana računajući od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Ponuda primljena nakon roka iz ovog Natječaja neće se razmatrati. Ponuda koja nije u svemu dostavljena prema zahtjevima iz ovog Natječaja smatra se neprihvatljivom.

Vukovarsko-srijemska županija će odluku o odabiru najpovoljnije ponude donijeti u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

Najpovoljniji ponuditelj obvezan je u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru s Vukovarsko-srijemskom županijom zaključiti ugovor o osnivanju prava građenja.

Ukoliko izabrani ponuditelj iz bilo kojeg razloga odustane od zaključenja ugovora o osnivanju prava građenja, gubi pravo na povrat jamstva, a Vukovarsko-srijemska županija može zaključiti ugovor sa sljedećim natjecateljem koji je dao najpovoljniju ponudu.

Vukovarsko-srijemska županija zadržava pravo da ne prihvati niti jednu dostavljenu ponudu bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.

VII. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu ponuda je najkasnije 24. travnja 2024. godine do 12:00 sati.

Ponude se podnose u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama, preporučenom poštom ili osobno, na adresu Vukovarsko-srijemska županija, Županijska 9, 32000 Vukovar, s naznakom „ponuda za osnivanje prava građenja radi izgradnje LDC-a.  – ne otvarati“.

VIII. JAVNO OTVARANJE PONUDA

Javno otvaranje prispjelih ponuda obavit će se dana 24. travnja 2024. godine u 12:00 sati u sjedištu Županije na adresi Županijska 9, Vukovar (odmah nakon isteka roka za dostavu ponuda), a provest će ga Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja.

Ponuditelji imaju pravo prisustvovati otvaranju ponuda osobno ili putem opunomoćenika. Opunomoćenici moraju svoje pisano ovlaštenje potpisano i ovjereno pečatom (ukoliko je primjenjivo) predati članovima povjerenstva neposredno prije javnog otvaranja ponuda. Ako je na javnom otvaranju ponuda prisutna osoba ovlaštena za zastupanje trgovačkog društva, potrebno je donijeti na uvid osobnu iskaznicu te će se navedena činjenica utvrditi uvidom u priloženi izvadak iz sudskog ili odgovarajućeg registra.

IX. POSTUPAK ODABIRA

Najpovoljnijom ponudom će se smatrati ona ponuda u kojoj je ponuđena najviša cijena, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete iz Javnog natječaja.

Povjerenstvo ocjenjuje valjanost ponuda i priložene dokumentacije te može u slučaju nejasnoća zatražiti pojašnjenje ponuda.

U slučaju da pristignu dvije ili više ponuda s istom najvišom ponuđenom naknadom, a koje zadovoljavaju sve uvjete ovog Javnog natječaja, povjerenstvo će pozvati ponuditelje da u roku od 24 sata ponude u zatvorenoj omotnici novi iznos ponuđene naknade uz javno otvaranje tih ponuda.

Župan Vukovarsko-srijemske županije donosi Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i potpisuje Ugovor o osnivanju prava građenja s najpovoljnijim ponuditeljem.

Ugovor o osnivanju prava građenja mora biti sklopljen u obliku ovršne isprave sukladno odredbama Ovršnog zakona i Zakona o javnom bilježništvu.

X. DODATNE INFORMACIJE

Sve informacije o ovom Javnom natječaju mogu se dobiti u:

Upravnom odjelu za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije, Glagoljaška 27 ili na telefon: 032/344-038.

XI. UVID U POTREBNU DOKUMENTACIJU

Ponuditelj za vrijeme trajanja Javnog natječaja može dobiti na uvid projektno-tehničku dokumentaciju i građevinsku dozvolu iz točke I. ovog Javnog natječaja. Uvid se može izvršiti svakog radnog dana od 9-11 sati u Upravnom odjelu za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije

XII. OBJAVA JAVNOG POZIVA

Javni natječaj objavljuje se u tiskanim sredstvima javnog informiranja (Jutarnji list) u skraćenom obliku i s informacijom gdje se objavljuje cjelovit tekst Javnog natječaja.

Cjelovit tekst Javnog natječaja se objavljuje na mrežnim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

KLASA: 320-10/24-01/15                                                          

URBROJ: 2196-01-24-5                                                            

Vukovar, 8. travnja 2024. godine