Dokumentacija o nabavi sa eventualnim izmjenama i dopunama kao i svim pojašnjenjima objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH:Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju sustava javnog navodnjavanja Tovarnik