I N F O R M A C I J A

o zahtjevu za provođenje postupka Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

za zahvat ”Prostorno uređenje vukovarske Male ade”

  1. 1.           Nadležno tijelo za provedbu postupka: Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, Županijska 9, HR-32000 Vukovar.
  1. 2.           Nositelj zahvata: Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, HR-32000 Vukovar.
  1. 3.           Pravni temelj za vođenje postupka: Odredbe članaka 24., 25., 28., 29. stavak 2., 31., 32., 33., 38.a, 41., 42., 43., 43.a, 44.,175. i 177. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine”, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).
  1. 4.           Zahtjev za provođenje Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu sadrži sve elemente sukladno odredbi članka 31. stavcima 1., 2., 3. i 4. Zakona o zaštiti prirode. Zahtjevu je priložena Studija Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat ”Prostorno uređenje vukovarske Male ade” (DVOKUT-ECRO d.o.o., oznaka: N231_22, 14. rujna 2023.).
  1. 5.           Lokacija zahvata: Predmetni zahvat nalazi se u Vukovarsko-srijemskoj županiji, na području Grada Vukovara, na k.č. broj 7071 i 7069 k.o. Vukovar (riječni otok Mala ada).
  1. 6.           Sažeti opis zahvata: Predmetnim zahvatom planira se uređenje riječnog otoka Male ade i očuvanje autohtonog prirodnog ambijenta na način da se izgrade nužni sadržaji s autohtonim materijalima Podunavlja (npr. drvo, šiblje, trska, nabijena zemlja, opeka i slično), a da se sadržaji kao što su sanitarije, pristupni gatovi, agregati i slično smjeste na mobilne konstrukcije – pontone. Sjeverni prostor ade predviđen je za više igrališta poštujući očuvanje svih postojećih stablašica. Na središnjem dijelu uredio bi se scenski prostor za održavanje raznih programa i projekcije. Južni dio ade uredio bi se kao prostor za kampiranje sa označenim poljima, prostorom za roštilj, pontonom za pranje suđa.
  1. 7.           Sažeti podaci o ekološkoj mreži: Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (”Narodne novine”, broj: 80/19) planirani zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže, Područje očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000372 Dunav – Vukovar. Također, nalazi se u sklopu Posebnog rezervata šumske vegetacije ”Vukovarske dunavske ade” te je u cijelosti u sklopu Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

U širem području zahvata nalazi se Područje očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001088 Mala Dubrava – Vučedol na udaljenosti od oko 2,6 km jugoistočno od obuhvata zahvata.

  1. 8.           Način informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u predmetnom postupku: U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o podnesenom zahtjevu, ova informacija objavljuje se na oglasnoj ploči Vukovarsko-srijemske županije te na službenim mrežnim stranicama (www.vusz.hr). U ovom postupku javnost i zainteresirana javnost sudjelovat će putem javne rasprave, koja ne može biti kraća od 30 dana, u sklopu koje će se održati javni uvid u predmetnu Studiju i javno izlaganje. O razdoblju održavanja i načinu provedbe javne rasprave posebnu obavijest (u tisku i na druge primjerene načine) objavit će tijelo koje je zaduženo za koordinaciju javne rasprave. Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, objaviti će na svojim službenim mrežnim stranicama (www.vusz.hr) izvješće i rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.