Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Upravni odjel za turizam i kulturu

Sjedište: Vinkovci, Glagoljaška 27

Pročelnica:  Tamara Kalistović, univ.spec.st.eur.

E-mail: tamara.kalistovic@vusz.hr

Telefon: 032/ 344 - 065

     

Opis poslova i aktivnosti:

Upravni odjel za turizam i kulturu je upravno tijelo koje obavlja stručne poslove vezane za djelatnost- surađuje s resornim ministarstvima i institucijama koje provode aktivnosti iz područja turizma i kulture

- prati propise, problematiku i programe Europske unije i resornih ministarstava i institucija te radi na provedbi odobrenih programa na županijskoj razini;

- sudjeluje u praćenju, analizi i vrednovanju ostvarivanja županijskih programa i projekata vezanih za turizam i kulturu te  izrađuje izvješća i diseminira projektne rezultate;

- vodi brigu o predstavljanju županije u inozemstvu, uključujući stručne posjete drugim  regijama i organizacijama u inozemstvu te sudjeluje na međunarodnim skupovima i konferencijama;

- pismeno i usmeno prevodi službenu korespondenciju za potrebe Ureda župana i djelokruga rada Odjela;

- potiče razvoj turističkih subjekata na području županije te razvitak kongresnog, nautičkog, seoskog, zdravstvenog, lovnog i drugih selektivnih oblika turizma;

- prati i analizira stanje turizma županije te predlaže mjere za njezino unapređenje;

- prati i sudjeluje u aktivnostima promocije turističke ponude županije;

- priprema stručne i druge materijale iz djelokruga rada Odjela;

- priprema akte za potrebe župana i Skupštine iz djelokruga rada Odjela;

   

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za ulaganja u autohtonu gastro ponudu iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu putem projekta „Crni sendvič“

Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi VSŽ za 2023.

Poziv za predlaganje tradicijskih manifestacija i programa u kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu


   

 

 

Priloženi dokumenti

Vrh