Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Upravni odjel za pravne i opće poslove

Sjedište: Vukovar, Županijska 9
Telefon: 032/ 454 - 444
Fax: 032 / 454 - 811

IMG

 Pročelnik:

 Davor Miličević, dipl.iur.

E-mail: davor.milicevic@vusz.hr

Telefon: 032/ 454-801


Opis poslova i aktivnosti:

Upravni odjel za pravne i opće poslove u okviru svog djelokruga obavlja slijedeće poslove:

- prati provođenje pozitivnih propisa Republike Hrvatske, te osigurava jedinstvenu praksu u primjeni propisa od značaja za obavljanje poslova iz djelokruga županije i jedinica lokalne samouprave kao i općih propisa donesenih od strane predstavničkog tijela Županije

- stručne, analitičko-planske i druge poslove koji se odnose na obnašanje dužnosti župana i zamjenika župana u  Županiji i radne odnose službenika i namještenika Županije,

- vodi brigu o pravnoj utemeljenosti akata koje donosi župan, posebno kod preuzimanja obveza u ime i za račun Županije, daje pravna mišljenja i upućuje na propise te vodi evidenciju akata župana,

- prati i organizira razvoj socijalnog partnerstva u Županiji,

- organizira i provodi postupak javne nabave za sva upravna tijela i službe

- vodi evidenciju nekretnina i druge imovine Županije te izrađuje prijedloge mjera za gospodarenje tom imovinom

- poslove održavanja poslovnih zgrada, uredskog prostora, uredske opreme i drugih objekata u vlasništvu Županije

- izrada nacrta općih akata kojima se uređuje ustrojstvo i djelokrug rada upravnih tijela te njihov unutarnji red kao i drugih akata iz djelokruga Upravnog odjela,

- kadrovske i  personalne poslove za djelatnike upravnih tijela i dužnosnika Županije

- provođenje zakona kojima se uređuju službenički i namještenički odnosi

- stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika i namještenika upravnih tijela Županije,

- uredsko poslovanje upravnih tijela Županije (prijem i otprema pismena i arhiviranje predmeta),

- rješava o žalbama protiv akata podnesenih temeljem odluka predstavničkih tijela općina i gradova iz područja komunalnog gospodarstva na području Županije             

- razvoj i održavanje informatičkog sustava Županije, planiranje i provođenje edukacije službenika i namještenika za korištenje informatičke opreme, programa i alata u radu, sigurnost i zaštitu podataka koji se vode informatičkim putem,

- poslove civilne zaštite i sigurnosno obrambene poslove

- provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara za službenike i namještenike upravnih tijela Županije,

- investicijsko i tekuće održavanje imovine Županije koju koriste upravna tijela Županije, nabavu materijala i opreme te održavanje opreme i uređaja za zajedničke potrebe upravnih tijela,

- održavanje službenih vozila Županije i poslove prijevoza,

- obavlja i druge poslove sukladno Zakonu, aktima Županijske skupštine i drugim propisima. 

 

Priloženi dokumenti

 
Srednjoročni plan davanja koncesija 25. siječnja 2018. 302,63 KB
 
Godišnji plan davanja koncesija 25. siječnja 2018. 300,95 KB
 
Obavijest o prethodnom savjetovanju 18. travnja 2017. 0 B
 
Procedura stvaranja ugovorenih obveza 12. prosinca 2013. 432,59 KB

GDPR

Županijska skupština

 
 
Poslovnik 2020. 21. rujna 2020. 333,73 KB
 
Zahtjev za nazočnost-obrazac 04. veljače 2020. 34 KB
 
 
Odluka o turističkoj pristojbi 12. rujna 2019. 61 KB
 
ODLUKA o otpisu dugova fizičkim osobama 20. rujna 2018. 95,63 KB
 
Deklaracija 13. veljače 2018. 25,91 KB
 
Vrh