Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Upravni odjel za gospodarstvo i održivi razvoj

Sjedište: Vukovar, Županijska 9
Telefon: 032/ 454 - 601
Fax: 032 / 454 - 606

IMG

Pročelnica:

Marija Budimir, prof.

E-mail: marija.budimir@vusz.hr

Tel: 032 454 - 700

 

 Opis poslova i aktivnosti:

Upravni odjel za gospodarstvo i održivi razvoj obavlja stručne analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, informacijsko-dokumentacijske, savjetodavne i druge stručne poslove vezane za djelatnost gospodarstva Županije.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

- poslove praćenja stanja u oblasti gospodarstva prikupljanjem potrebnih podataka radi izrade stručnih podloga u provođenju aktivnosti s ciljem bržeg i ravnomjernog gospodarskog razvitka Županije,

- pripreme prijedloga akata za potrebe župana,

- poslove pripreme nacrta odluka i drugih akata kojima se uređuju pojedina pitanja iz područja industrije i rudarstva, prometa i veza, malog gospodarstva, trgovine, ugostiteljstva i turizma, ako zakonom nije određeno drugačije,

- poslove iz područja komunalnog gospodarstva koji su u nadležnosti županije ( komunalne djelatnosti, komunalna naknada i doprinosi, poslovanje komunalnih tvrtki i drugo ),

- sudjeluje u izradi programa, dokumenata analiza te informacija o stanju infrastrukture

- poslove vezane uz planiranje obnove i razvitka područja stradalih u agresiji, izrade programa i projekata iz područja obnove i razvitka te provođenje istih,

- poslove proučavanja i vrednovanja prijedloga razvojnih programa i projekata sa stajališta ciljeva razvitka Županije te davanja mišljenja o programima obnove kandidiranim za korištenje sredstava ostvarenih prema popisima o financiranju obnove,

- poslove organiziranja i koordinacije provođenja projekata obnove i razvitka čiji je nositelj Županija te pružanja stručne pomoći kod izgradnje objekata javne namjene od posebnog značenja za Županiju,

- poslove vezane za kontaktiranje između potencijalnih donatora koji su spremni pomoći obnovu i razvitak Županije te posredovanje između donatora i primatelja donacije,

- poslove pripremanja stručnih i drugih materijala o problematici obnove i razvitka Županije, te druge poslove vezane uz ovu djelatnost,

- poslove na izradi stručnih analiza iz oblasti gospodarstva, te pripreme akata za raspravu na sjednicama  Županijske skupštine,

- sudjeluje u izradi globalnih i pojedinačnih razvojnih programa iz raznih područja gospodarstva koji su od posebnog interesa za razvoj Županije, te prati njihovu provedbu,

- prati i  proučava  problematiku u oblasti rada i zapošljavanja

- logistički prati kreditne programe za razvoj malog i srednjeg poduzetništva Županije te daje stručne i druge informacije glede njihovog provođenja,

- obavlja i druge poslove od značenja za unapređenje gospodarstva.

- priprema stručne i druge materijale iz djelokruga rada Odjela

Informacija o stanju gospodarstva:

Sukladno članku 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 33/01.) Županija, u okviru samoupravnog djelokruga usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvitka općina i gradova u sastavu Županije i Županije kao cjeline.

Na osnovi ovog zakonskog uporišta programom rada Županijske skupštine predviđena je izrada Informacije o stanju gospodarstva na području Vukovarsko-srijemske županije. U ovom dokumentu daje se pregled stanja u gospodarstvu globalno i po pojedinim segmentima, odnosno djelatnostima koje su značajne za gospodarski razvoj Županije.

Izradom ovog analitičnog dokumenta nastavlja se višegodišnje kontinuirano izvješćivanje nadležnih tijela Županije, kao i resornih ministarstava o stanju u gospodarstvu radi pravodobne informiranosti istih sa stvarnim činjenicama i relevantnim pokazateljima gospodarskih kretanja temeljem kojih se trebaju poduzimati određene mjere i akcije u pravcu bržeg gospodarskog razvoja Županije u narednom razdoblju.

 

Priloženi dokumenti

 
Rješenje - Slavonka 19. prosinca 2022. 1008,28 KB
 
Dokumenti za Javnu raspravu VSZ 2021.-2027 08. srpnja 2022. 28,35 MB
 
 
 
ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za SPUO 17. ožujka 2021. 664,73 KB
 
ODLUKA o započinjanju postupka SPUO 14. siječnja 2021. 3,86 MB
 
Informacija o stanju gospodarstva u 2017. godini 04. listopada 2018. 834,85 KB
 
Analiza stanja 03. srpnja 2018. 1,65 MB
 
 
Analiza stanja - nacrt 22. prosinca 2017. 1,65 MB
 
Odluka o upućivanju SPUO na Javnu raspravu 22. prosinca 2017. 945,25 KB
 
Vozni red za županijsku autobusnu liniju 25. studenog 2015. 22,82 MB
 
Informacija o stanju gospodarstva VSŽ 2013. 12. prosinca 2013. 669,2 KB
 
Informacija o stanju gospodarstva VSŽ 2012. 06. ožujka 2013. 613,34 KB
 
Informacija o obnovi grada Vukovara 06. ožujka 2013. 147,62 KB
 
Informacija o malom gospodarstvu VSZ 2012 06. ožujka 2013. 257,68 KB
 
Informacija o infrastrukturi 2011 06. ožujka 2013. 190,54 KB
 
Obnova 2010-informacija (pdf) 24. svibnja 2011. 149,29 KB
 
Stipendije 2009-10 PS Poduzetništvo (pdf) 19. svibnja 2010. 277,03 KB
 

Plan Razvoja VSŽ

Predlošci zahtjeva

Obrtništvo

Povrat oduzete imovine

 
Zahtjev za povrat oduzete imovine 11. prosinca 2020. 41 KB

Promet

Trgovina

Ugostiteljstvo

Vrh