Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Statut županije

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

 

KLASA: 012-03/18-01/02

URBROJ: 2196/1-03-18-2                                                                          

Vinkovci, 08. veljače 2018. god.

 

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. i članka 36. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-Ispravak i 123/17) te članka 17., 48. i 50. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske županije broj 4/13), Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije na 7. sjednici održanoj 08. veljače  2018. godine, donosi

 

STATUT

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Statutom Vukovarsko-srijemske županije (dalje-Statut) uređuje se sukladno Zakonu, samoupravni   djelokrug Vukovarsko-srijemske županije (dalje Županije), njena obilježja, javna priznanja,  ustrojstvo, ovlasti i način rada njezinih tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma iz pitanja djelokruga Županije, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici  suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od  važnosti za ostvarivanje zakonom utvrđenih prava i obveza Županije.

 

Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 2.

 

Vukovarsko-srijemska županija je jedinica područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj na području utvrđenom Zakonom.

 

Sjedište Županije je u Vukovaru.

           

Vukovarsko-srijemsku županiju čine:

-          Grad Ilok, u sastav kojeg ulaze naselja Bapska, Ilok, Mohovo i Šarengrad,

-          Grad Otok, u sastav kojeg ulaze naselje Komletinci i Otok

-          Grad Vinkovci, u sastav kojeg ulaze naselja Mirkovci i Vinkovci

-          Grad Vukovar, u sastav kojeg ulazi  naselje Lipovača, Sotin i Vukovar

-          Grad Županja

 

te Općine

-          Andrijaševci, u sastav koje ulaze naselja Andrijaševci i Rokovci

-          Babina Greda

-          Bogdanovci, u sastav koje ulaze naselja Bogdanovci, Petrovci i Svinjarevci

-          Borovo

-          Bošnjaci

-          Cerna, u sastav koje ulaze naselja  Cerna i Šiškovci

-          Drenovci, u sastav koje  ulaze naselja Drenovci,  Đurići, Posavski Podgajci, Račinovci i Rajevo  Selo

-          Gradište

-          Gunja

-          Ivankovo, u sastav koje ulaze naselja Ivankovo, Prkovci i Retkovci

-          Jarmina

-          Lovas, u sastav koje ulaze naselja Lovas i Opatovac

-          Markušica, u sastav koje ulaze naselja Gaboš,  Karadžićevo, Markušica, Ostrovo i Podrinje

-          Negoslavci

-          Nijemci, u sastav koje ulaze naselja Apševci, Banovci, Donje Novo Selo, Đeletovci, Lipovac, Nijemci, Podgrađe i Vinkovački Banovci

-          Nuštar, u sastav koje ulaze naselja Cerić, Marinci i Nuštar

-          Privlaka

-          Stari Jankovci, u sastav koje ulaze naselja Novi Jankovci, Orolik, Slakovci, Srijemske Laze i Stari Jankovci

-          Stari Mikanovci, u sastav koje ulaze naselja Novi Mikanovci i Stari Mikanovci

-          Štitar

-          Tompojevci, u sastav koje ulaze naselja Berak, Bokšić, Čakovci, Grabovo, Mikluševci i Tompojevci

-          Tordinci, u sastav koje ulaze naselja Antin, Korog, Mlaka Antinska i Tordinci

-          Tovarnik, u sastav koje ulaze naselja Ilača i Tovarnik

-          Trpinja, u sastav koje ulaze naselja Bobota, Bršadin, Ćelija, Ludvinci, Pačetin, Trpinja i Vera

-          Vođinci

-          Vrbanja, u sastav koje ulaze Soljani, Strošinci i Vrbanja

 

Članak 3.

 

Županija ima svoj grb i zastavu.

 

Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.

 

Grb Županije je u osnovi povijesni grb Srijemske županije iz 1748. godine. U obliku je štita na modroj podlozi, na kojoj su tri rijeke predstavljene trima horizontalnim prugama jednake širine u srebrnoj boji (Dunav, Bosut i Sava). U središnjem dijelu na zelenoj podlozi odmara se jelen sa zlatnim kolutom oko vrata, a iza jelena lijevo raste slavonski hrast (simboli prirodnog bogatstva ovoga kraja).

 

Zastava Županije je dimenzija 200x105 cm. Čine je uzdužne pruge širine 15 cm naizmjence zlatno-žute  i  bijele  boje.  Početne  i  završne  pruge  su  zlatno-žute  boje.  Donji  rub  zastave  je nazubljen (zlatno-žute pruge su duže 15 cm od bijelih i čine resu u obliku kvadrata dimenzije 15x15 cm). U sredini zastave je grb Županije širine 41 cm, visine 46 cm. Grb je udaljen 32 cm od lijevog i desnog ruba zastave, a od gornjeg ruba zastave je udaljen 70 cm.

           

Jedan primjerak odobrenog grba i zastave čuva se u Hrvatskom državnom arhivu. Uporaba grba i zastave Županije regulira se posebnom odlukom, a sukladno Zakonu.

 

Članak 4.

 

Predstavničko, izvršno i upravna tijela Županije imaju svoje pečate, ukoliko posebnom odlukom nije drugačije određeno.

Članak 5.

 

Radi  odavanja  javnih  priznanja  za  postignuća  i  doprinos  od  značenja  za  razvitak  i  ugled Županije te poticanja na aktivnosti koje su tome usmjerene,  Županija dodjeljuje  javna priznanja i nagrade.

 

Javna priznanja i nagrade koje Županija dodjeljuje, njihov izgled, oblik,  kriterije i postupak njihove dodjele uređuju se posebnom odlukom.

 

Članak 6.

 

Danom Županije određuje se 11. studeni (dan Sv. Martina).

 

Dan Županije svečano se obilježava, u pravilu svečanom sjednicom Županijske skupštine.

 

Članak 7.

 

Radi unapređenja gospodarskog i društvenog razvitka Županija surađuje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na način i po postupku propisanom zakonom. Županija  se  udružuje  u nacionalnu udrugu županija, a može se udružiti u druge saveze jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Članak 8.

 

Županija  pod  uvjetima  propisanim  zakonom  može  surađivati  i  s  odgovarajućim  jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

 

Članak 9.

 

Županija ima službeno glasilo – „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije.

 

U službenom glasilu objavljuju se odluke i drugi opći akti iz djelokruga rada Županijske skupštine i župana.

         

U službenom glasilu objavljuju se opći akti jedinica lokalne samouprave s područja županije koje nemaju svoje službeno glasilo, a na temelju posebnog sporazuma.

 

 

II. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

 

Članak 10.

 

Građani sudjeluju u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma.

 

Referendum raspisuje Županijska skupština na način i pod uvjetima propisanim zakonom i ovim Statutom.

         

Referendum se raspisuje ukoliko to zatraži 1/3 vijećnika Županijske skupštine, župan i 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača županije.

 

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu promjene Statuta Županije te o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Županijske skupštine.

 

 

Članak 11.

 

Građani  imaju  pravo  Županijskoj  skupštini  predlagati  donošenje  određenog akta ili rješenje određenog pitanja iz samoupravnog djelokruga Županije na način propisan zakonom.

 

Građani mogu nadležnim tijelima Županije podnositi predstavke i pritužbe na njihov rad kao i na rad upravnih tijela Županije i njihovih zaposlenika.

 

U  službenim prostorijama Županije osigurat će se potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi te omogućiti usmeno izjavljivanje predstavki i pritužbi.

 

 

III. DJELOKRUG ŽUPANIJE

 

Članak 12.

 

 Županija  u svom   samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od područnog (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se odnose na:

- obrazovanje

- zdravstvo

- prostorno i urbanističko planiranje

- gospodarski razvoj

- promet i prometnu infrastrukturu

- održavanje javnih cesta

- planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova

- izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu   dokumenata prostornog uređenja za općine  i gradove na svom području, osim za područja velikih gradova  Županije (Vinkovci i Vukovar)

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima

 

Članak 13.

 

Pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Županije mogu se odlukom Županijske skupštine na zahtjev predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave sa područja Županije, povjeriti  jedinici  te  lokalne  samouprave  pod  uvjetom  da  u  svom  proračunu  ima  osigurano dovoljno  sredstava  za  njihovo  obavljanje i da dobije suglasnost tijela državne uprave nadležnog za  poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Članak 14.

 

Poslovi državne uprave koji se obavljaju u Županiji određuju se Zakonom.

 

Troškovi obavljanja poslova državne uprave koji su preneseni na tijela Županije podmiruju se iz Državnog proračuna.

 

 

IV. TIJELA ŽUPANIJE

 

Članak 15.

 

Tijela Županije su:

 

- Županijska skupština i Župan

 

 

1. Županijska skupština

 

Članak 16.

 

Županijska   skupština   je   predstavničko   tijelo   građana   i   tijelo   područne   (regionalne) samouprave koje razmatra pitanja i donosi akte u okviru prava i dužnosti županije, te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

 

a) Nadležnost Županijske skupštine

 

Članak 17.

 

            Županijska skupština:

 1. donosi Statut Županije i Poslovnik Županijske skupštine
 2. donosi  odluke  i  druge  opće  akte  kojima  uređuje  pitanja  iz  samoupravnog  djelokruga

Županije

 1. donosi odluke o visini županijskih poreza i drugih prihoda Županije u skladu sa zakonom
 2. donosi Proračun Županije, odnosno odluku o privremenom financiranju i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
 3. nadzire izvršenje proračuna, te svrsishodnu upotrebu sredstava
 4. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom Županije u visini pojedinačne vrijednosti više od 1.000.000,00 kn, ako je stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina te drugo raspolaganje imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom
 5. donosi Program javnih potreba u djelatnostima utvrđenim posebnim zakonima
 6. odlučuje o višegodišnjem zaduživanju Županije
 7. donosi Prostorni plan Županije
 8. donosi Odluku o javnim priznanjima Županije
 9. daje i razmatra inicijative za promjenu područja Županije
 10. razmatra izvješća o radu Župana
 11. raspravlja o radu trgovačkih društava u kojima Županija ima vlasničke udjele
 12. donosi Plan rada Skupštine
 13. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Županijske skupštine
 14. osniva stalna ili povremena radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela
 15. imenuje i razrješuje  osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom
 16. uređuje ustrojstvo i djelokrug rada upravnih tijela Županije
 17. odlučuje o uspostavljanju suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave  i  sklapanju  sporazuma  s  jedinicama  lokalne  i  regionalne  samouprave  drugih država
 18. odlučuje o udruživanju u nacionalne udruge županija i nacionalni savez jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 19. osniva  javne  ustanove  i  druge  pravne  osobe  za  obavljanje  gospodarskih,  društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Županiju
 20. raspisuje referendum za područje Županije
 21. odlučuje o prijenosu poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave na Županiju
 22. obavlja druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom

 

 

b) Sastav i izbor članova Skupštine

 

Članak 18.

 

Županijska skupština ima 41 (četrdeset i jednog) vijećnika,  koji se biraju na način propisan zakonom.

 

Hrvatskim državljanima pripadnicima srpske nacionalne manjine u Skupštini se osigurava zastupljenost u postotku koji odgovara broju stanovnika pripadnika te manjine, na području županije na način utvrđen zakonom.

 

Ako se na temelju općeg biračkog prava ne postigne odgovarajuća zastupljenost pripadnika nacionalne manjine, broj vijećnika povećat će se do broja koji je potreban da bi zastupljenost bila ostvarena na način propisan Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

 

Članak 19.

 

Mandat vijećnicima počinje danom konstituiranja Županijske skupštine. Skupština se smatra   konstituiranom izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina vijećnika Skupštine.

 

Mandat vijećnika izabranih na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Skupštine sukladno Zakonu.

         

Mandat vijećnika izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata vijećnika Skupštine izabranih na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Skupštine sukladno Zakonu.

 

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

 

Vijećnici imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.

         

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen, niti odgovoran na bilo koji drugi način zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Županijske skupštine.

Za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat vijećnika prestaje ili miruje na način i pod uvjetima utvrđenim zakonom.

 

Članak 20.

 

Vijećnik ima pravo predlagati raspravu o pitanjima iz  nadležnosti Skupštine, Skupštini predlagati akte i podnositi druge prijedloge sukladno ovom Statutu i Poslovniku Skupštine.

 

Članak 21.

 

Vijećnik ima pravo županu, pročelnicima upravnih tijela te rukovoditeljima stručnih službi postavljati pitanja koja se odnose na njihov rad ili na poslove iz njihova djelokruga, a oni su dužni odgovarati na postavljena pitanja na način i u rokovima utvrđenim Poslovnikom Skupštine.

 

Članak 22.

 

U okviru Skupštine vijećnici imaju pravo organizirati svoje klubove sukladno Poslovniku Županijske skupštine.

Članak 23.

 

Rad Županijske skupštine, prava i dužnosti vijećnika pobliže će se regulirati Poslovnikom Županijske skupštine.

 

 

Članak 24.

 

Dužnost vijećnika je počasna i za to ne prima plaću.

 

Vijećnici  imaju  pravo  na  naknadu u  skladu  s  posebnom odlukom Županijske skupštine.

 

Vijećnik ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanju u radu Županijske skupštine i njezinih radnih tijela.

 

 

c) Predsjednik i potpredsjednici Županijske skupštine i radna tijela

 

Članak 25.

 

Županijska skupština ima predsjednika i dva potpredsjednika.

 

Predsjednik Skupštine zastupa Skupštinu i predsjeda sjednicama Skupštine.

         

Potpredsjednici  pomažu u radu predsjedniku, zamjenjuju ga u slučaju odsutnosti te obavljaju druge poslove koje im povjeri Skupština i predsjednik.

 

Predsjednika i potpredsjednike bira Županijska skupština iz redova vijećnika većinom glasova svih vijećnika.

 

Potpredsjednici se u pravilu se biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

 

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati svaki vijećnik, ako njegov prijedlog javnim izjašnjavanjem podrži najmanje 15 vijećnika.

 

Članak 26.

 

Predsjednik  Skupštine  saziva  sjednice  Skupštine  po  potrebi,  a  najmanje  jednom  u  tri mjeseca.

 

Predsjednik Skupštine  dužan je sazvati sjednicu Županijske skupštine na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 vijećnika u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

 

Ukoliko je ne sazove u  roku iz stavka  2. ovog članka, sjednicu će sazvati župan u daljnjem roku od 8 dana.

 

Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 3. ovog članka sjednicu može na obrazloženi zahtjev jedne trećine članova  predstavničkog  tijela  sazvati  čelnik  središnjeg  tijela  državne  uprave  nadležnog  za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

 

Sjednica sazvana sukladno odredbama st. 2, 3. i 4. ovoga članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

 

Članak 27.

 

Županijska skupština osniva odbore i druga radna tijela za pripremu, proučavanje i predlaganje odluka  iz  svog  djelokruga,  odnosno  za  obavljanje  drugih  poslova  koji  im  se  povjeravaju odlukom o njihovom osnivanju u skladu s Poslovnikom Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije.

 

Županijska skupština osniva:

- Mandatno povjerenstvo

- Odbor za izbor i imenovanja

- Odbor za Statut i Poslovnik

- Odbor za financije i proračun

- Odbor za gospodarstvo

- Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

- Odbor za rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež

- Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

- Odbor za naobrazbu, znanost, kulturu i šport

- Odbor za poljoprivredu

- Odbor za promet i veze

- Odbor za branitelje i braniteljske udruge

- Odbor za ravnopravnost spolova

- Odbor za prekograničnu suradnju

- Odbor za energetsku učinkovitost

- Odbor za međužupanijsku suradnju

- Odbor za pitanja i problematiku umirovljenika

- Odbor za predstavke i pritužbe

- druge odbore po potrebi, povjerenstva i savjetodavna tijela sukladno posebnim zakonima

 

Predsjednika i članove radnih tijela iz stavka 2. ovoga članka bira Skupština javnim glasovanjem, vodeći računa o izbornim rezultatima.

 

Članak 28.

 

Na konstituirajućoj sjednici pod prvom točkom dnevnog reda Županijska skupština bira Mandatno povjerenstvo koje ima tri člana.

 

Mandatno povjerenstvo  bira se  na prijedlog najmanje pet vijećnika.

 

Članak 29.

 

Poslovnikom  Županijske  skupštine  detaljnije  će  se  urediti  pitanje  načina  rada  Županijske skupštine,  prava  i  dužnosti  predsjednika  i potpredsjednika Županijske skupštine, način  rada radnih tijela Županijske skupštine te druga pitanja u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

 

2. Župan

 

Članak 30.

 

Župan je izvršno tijelo Županije, a bira se neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

 

Župan predstavlja i zastupa Županiju te u okviru svog djelokruga:

-          priprema  i utvrđuje prijedloge općih akata koje donosi Skupština

-          izvršava odnosno osigurava izvršavanje općih akata Skupštine

-          upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu županije u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktom Županijske skupštine

-          odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom Županije u visini pojedinačne vrijednosti do najviše 1.000.000,00 kn, ako je stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina te drugo raspolaganje imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom

-          usmjerava djelovanje upravnih tijela i službi Županije u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga te nadzire njihov rad

-          utvrđuje  prijedlog ustrojstva upravnih tijela i stručnih službi

-          donosi pravilnike o unutarnjem redu upravnih tijela i službi

-          imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela i službi temeljem javnog natječaja

-          dva puta godišnje Županijskoj skupštini podnosi polugodišnje izvješće o svom radu

-          uz suglasnost nadležnog ministra daje koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe

-          imenuje povjerenstva, odbore i druga tijela u okviru svoje nadležnosti za izvršavanje poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima

-          osniva savjetodavna tijela, odnosno imenuje savjetnike radi davanja stručnog mišljenja i predlaganje rješavanja određenih pitanja iz područja koja ne spadaju u djelokrug upravnih tijela Županije te određuje naknadu  za njihov rad

-          imenuje i razrješuje predstavnike Županije u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 17. stavka 1. točke 21. ovoga Statuta, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno

-          obavlja i druge poslove koje su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost

 

Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 2. točke 13. ovoga članka župan je dužan objaviti u prvom broju „Službenog vjesnika“, koji slijedi nakon donošenja te odluke.

 

Za poslove prenesene u djelokrug Županije župan je odgovoran središnjim tijelima državne uprave, odnosno nadležnim ministarstvima.

 

Župan i njegovi zamjenici prisustvuju sjednicama Županijske skupštine.

 

Članak 31.

 

Župan ima 2 zamjenika koji se biraju na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

 

Županu i njegovim zamjenicima koji su izabrani zajedno s njime mandat prestaje po sili zakona u slučajevima propisanim posebnim zakonom.

 

Jedan zamjenik župana, sukladno odredbi članka 22. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, mora biti pripadnik srpske nacionalne manjine, koji se bira neposredno na izborima sukladno zakonu kojim se uređuje izbor izvršnog tijela.

 

Članak 32.

 

Zamjenici župana pomažu županu u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga rada koje im

on  povjeri, zamjenjuju ga u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti da obavlja svoju dužnost, te obavljaju druge poslove sukladno propisima i općim aktima Županije.

 

Župana u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje jedan od zamjenika kojega on odredi.

 

Župan i njegovi zamjenici koji su izabrani zajedno s njime mogu se opozvati putem referenduma.

 

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača u Županiji i 2/3 vijećnika Županijske skupštine.

 

Na postupak referenduma za opoziv, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i zakona kojim se uređuje provedba referenduma.

 

 

 

 

 

 

 

V. UPRAVNA TIJELA ŽUPANIJE

 

Članak 33.

 

Za  obavljanje  poslova  iz  samoupravnog  djelokruga  Županije  kao  i  poslove  državne  uprave prenijetih na Županiju osnivaju se upravni odjeli i službe.

 

Ustrojstvo upravnih odjela i službi iz stavka 1. ovog članka uređuje se posebnom odlukom koju na prijedlog župana donosi Županijska skupština.

 

Za  obavljanje  određenih  poslova  upravna  tijela  Županije  mogu  se  osnovati  i  izvan  sjedišta

Županije, u pravilu u sjedištima gradova na njezinom području.

 

Odluku o sjedištu pojedinih upravnih tijela donosi župan.

 

Članak 34.

 

Upravnim  odjelima i službama  koje osniva Županijska   skupština   upravljaju   pročelnici.   Pročelnika upravnog odjela i službe imenuje župan temeljem javnog natječaja.

 

Pročelnici  upravnih  odjela i službi  koje  je  osnovala  Županijska  skupština  odgovorni  su  za  svoj  rad županu.

 

 

VI. IMOVINA I FINANCIRANJE ŽUPANIJE

 

Članak 35.

 

Nekretnine i pokretnine u vlasništvu Županije te njena imovinska prava, kao i prihodi i rashodi čine imovinu Županije.

 

Imovinom upravlja župan po načelima dobrog gospodara, a o stanju imovine izvješćuje Skupštinu najmanje jednom godišnje.

 

Članak 36.

 

Županija ima prihode kojima u okviru samoupravnog djelokruga raspolaže.

 

Prihodi  Županije  razmjerni  su  poslovima,  koje u  skladu  sa  zakonom obavljaju  županijska upravna tijela.

 

Prihodi Županije su:

- županijski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe

- prihodi od stvari u vlasništvu Županije i imovinskih prava

- prihodi  od  trgovačkih  društava  i  drugih  pravnih  osoba  u  vlasništvu Županije,  odnosno  u kojima                          Županija ima udio ili dionice

- prihodi od naknada za koncesije

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Županijska skupština u skladu sa   zakonom

- udio u zajedničkom porezu

- sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu

- drugi prihodi određeni zakonom

 

 

Članak 37.

 

Svi prihodi i rashodi Županije utvrđuju se u proračunu.

 

Skupština donosi proračun za narednu proračunsku godinu na prijedlog župana prije početka godine za koju se proračun donosi na način i u rokovima propisanim zakonom.

 

Ukoliko se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, Županijska skupština donosi odluku o privremenom financiranju i to najduže za razdoblje od tri mjeseca.

Članak 38.

 

Skupština  donosi  Odluku  o  izvršavanju proračuna u kojoj su sadržani uvjeti, način i postupak gospodarenja   prihodima   i   rashodima   Županije   na   prijedlog  župana  uz Godišnji proračun.

 

Članak 39.

 

Za  izvršenje proračuna  župan je  odgovoran  Županijskoj skupštini,  kojoj nakon isteka godine podnosi godišnji izvještaj o izvršenju proračuna.

 

Naredbodavac za izvršenje proračuna u cjelini je župan.

 

 

VII. AKTI ŽUPANIJE

 

Članak 40.

 

Županijska skupština u svom samoupravnom djelokrugu donosi:

- odluke

- zaključke

- rješenja

- poslovnike

- programe

- pravilnike

- i druge akte.

 

Opći akti objavljuju se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

 

Opći  akti  stupaju  na  snagu  osmi  dan  od  dana  objave. Iznimno, opći akt može iz osobito opravdanih razloga stupiti na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“.

 

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

 

Članak 41.

 

Župan u svom samoupravnom djelokrugu donosi odluke, zaključke, poslovnike, rješenja, pravilnike i druge akte.

 

Akti župana kojima se odlučuje o pitanjima od značenja za pravne i fizičke osobe objavljuju se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

 

Članak 42.

 

Župan osigurava izvršavanje općih akata Županijske skupštine davanjem neposrednih naloga i uputa  upravnim  tijelima  županije,  upoznavanjem  svih  zainteresiranih  sa  sadržajem  općih akata te davanjem preporuke za njihovu provedbu.

 

Župan  ima  pravo  i  dužnost od pročelnika upravnih tijela te čelnika ustanova i drugih pravnih osoba čiji je osnivač Županija, zatražiti  pisano  izvješće  o  izvršavanju  općih  akata  Županijske skupštine.

 

Članak 43.

 

Upravna  tijela  u  izvršavanju  općih  akata  Županijske  skupštine  donose  pojedinačne  akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

 

Pojedinačne akte mogu donositi i pravne osobe kojima su odlukom Županijske skupštine u skladu sa zakonom povjerene javne ovlasti.

Članak 44.

 

Opći akti Županijske skupštine podliježu nadzoru zakonitosti u skladu sa zakonom.

 

 

VIII. JAVNOST RADA

 

Članak 45.

 

Rad Županijske skupštine, župana te upravnih tijela i službi Županije je javan.

 

Javnost rada Županijske skupštine, župana i upravnih tijela osigurava se:

- javnim održavanjem sjednica

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog informiranja

- objavljivanjem općih akata i drugih dokumenata u „Službenom vjesniku“ i na web stranici Županije.

 

Članak 46.

 

Županijska skupština svojom odlukom određuje koji se podaci iz rada i nadležnosti Skupštine, župana i upravnih tijela ne mogu objavljivati, jer predstavljaju tajnu te način njihovog čuvanja.

 

 

IX. DONOŠENJE STATUTA ŽUPANIJE

 

Članak 47.

 

Postupak  za  promjenu  Statuta  Vukovarsko-srijemske županije  pokreće  se  prijedlogom  za promjenu Statuta.

 

Promjenu Statuta može predložiti župan, radno tijelo, predsjednik Županijske skupštine i 1/3 vijećnika Županijske skupštine.

 

Članak 48.

 

Prijedlog za promjenu Statuta upućuje se Odboru za Statut i Poslovnik koji ga razmatra i uz mišljenje upućuje Županijskoj skupštini na raspravu.

 

O prijedlogu za promjenu Statuta Županijska skupština odlučuje većinom glasova svih vijećnika.

 

Postupak pripreme prijedloga i donošenja Statuta podrobnije se uređuje Poslovnikom Županijske skupštine.

 

Članak 49.

 

Županijska skupština može odlučiti da se o prijedlogu za promjenu Statuta prije konačnog prijedloga provede javna rasprava.

Članak 50.

 

Odbor za Statut i Poslovnik može  predložiti  promjene  Statuta  radi  usklađivanja  Statuta  sa zakonom bez prethodne rasprave.

 

Članak 51.

 

Statut Županije, Poslovnik Županijske skupštine, Proračun i Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donose se većinom glasova ukupnog broja vijećnika Županijske skupštine.

 

 

X. OSTVARIVANJE PRAVA NACIONALNIH MANJINA

 

Članak 52.

 

Županija na svom području osigurava, podupire i štiti ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj na izražavanje svoje kulture i uporabu svoga jezika  i pisma, odgoj i obrazovanje i ostvarivanje drugih prava zajamčenih Ustavom i Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

 

U ostvarivanju zadaća iz stavka 1. ovoga članka u Županiji se biraju vijeća nacionalnih manjina  te predstavnici nacionalnih manjina, sukladno članku 24. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina s kojima županijska tijela surađuju sukladno odredbama zakona.

 

Članak 53.

 

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava nacionalnih manjina utvrđenih Zakonom kao i sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina utvrdit će se posebnom odlukom, sukladno Zakonu i Pravilniku o naknadi troškova i nagradi članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina.

 

Članak 54.

 

Uz službenu uporabu znamenja i simbola Republike Hrvatske nacionalne manjine mogu isticati odgovarajuća znamenja i simbole nacionalnih manjina. Kada se ističe zastava i simbol nacionalne manjine, obavezno se ističe uz zastavu i grb Republike Hrvatske.

 

 

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 55.

 

Odluke i drugi opći akti uskladit će se s odredbama ovoga Statuta u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Statuta.

 

Članak 56.

 

Ovaj Statut stupa na snagu osmi dan  od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko- srijemske županije.

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Vukovarsko-srijemske županije KLASA: 012-03/13-01/01, URBROJ: 2196/1-03-13-1 od 21. ožujka 2013. godine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 4/13).

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.

Priloženi dokumenti

 
Statutarnu odluku 2020. 21. rujna 2020. 378,42 KB
 
Statut Vukovarsko - srijemske županije 15. veljače 2018. 90,72 KB
Vrh