Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Pristup informacijama

Savjetovanje s javnošću   Savjetovanje u tijeku   Završena savjetovanja   Najčešće postavljena pitanja   Otvoreni podaci

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama i Vukovarsko-srijemska je županija odredila je služenika za informiranje:

Alenka Paradžik, mag.iur.

alenka.paradzik@vusz.hr

tel: 032/454-805

Kako ostvariti pravo na pristup informacijama?

  • Podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva odnosno zahtjeva podnijetog putem telekomunikacijskih uređaja Uredu župana
  • Ako je zahtjev podnesen usmeno, o tome će se sastaviti zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja, sastaviti će se službena zabilješka
  • Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela Županije kojem se podnosi zahtjev, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime, kao i adresu podnositelja zahtjeva, tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
  • U zahtjevu nije obvezno navoditi razloge zbog kojih se podnosi, ali se može predložiti način na koji će tijelo Županije učiniti informaciju dostupnom.
  • Tijela Županije su dužna u roku od 15 dana od primitka zahtjeva omogućiti ovlašteniku pristup informaciji putemslužbenika za informiranje.

Načini ostvarivanja prava na pristup informacijama

Tijela Županije pristup informacijama omogućavaju:

1. objavljivanjem putem WEB stranica Županije:

- najava aktivnosti i događanja u kojima se kao sudionici pojavljuju predstavnici Županije,

- informacije o održavanju sjednica Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva zajedno s dnevnim redom koji će se razmatrati na sjednici,

- informacija o natječajima i natječajnoj dokumentaciji,

2. redovitim objavljivanjem akata Županijske skupštine, Županijskog poglavarstva i župana u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije,

3.oglašavanjem u "Narodnim novinama" natječaja i natječajne dokumentacije za javne nabave sukladno posebnim propisima,

4. održavanjem tiskovnih konferencija i davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja,

5. neposrednim pružanjem informacija ovlašteniku koji je podnio zahtjev,

6. uvidom u dokumente i pravljenjem preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,

7. dostavljanjem ovlašteniku koji je podnio zahtjev za preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju.

Koje se sve informacije mogu dobiti?

1. OPĆI AKTI

1.1. Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije od 1993. godine i nadalje,

1.2. Županijskog poglavarstva Vukovarsko-srijemske županije od 1993. godine i nadalje,

1.3. Župana Vukovarsko-srijemske županije od 1993. godine i nadalje.

Napomena:

Svi akti objavljeni su u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije a nalaze se u pismohrani Vukovarsko-srijemske županije.

2. POJEDINAČNI AKTI

2.1. Županijske skupštine od 1993. i nadalje,

2.2. Županijskog poglavarstva od 1993. i nadalje,

2.3. Župana Vukovarsko-srijemske županije od 1993.

i nadalje

Napomena:

Svi akti nalaze se u pismohrani Vukovarsko-srijemske županije.

3. CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA SA SJEDNICA

3.1. Županijske skupštine

Napomena:

Materijali za sjednice, zapisnici, izvornici akata, za razdoblje od 1993. i nadalje, nalazi se u pismohrani Vukovarsko-srijemske županije.

4. POPIS IMOVINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Napomena: dokumentacija se nalazi u nadležnim upravnim tijelima Vukovarsko-srijemske županije.

5. OČEVIDNIK O JAVNIM PRIZNANJIMA VUKOVARSKO- SRIJEMSKE ŽUPANIJE – kojima su dodijeljene nagrade za životno djelo, godišnje nagrade i javna priznanja od 2002. i nadalje

Napomena: dokumentacije se nalazi u pismohrani Vukovarsko-srijemske županije.

6. SKLOPLJENI SPORAZUMI S DRUGIM ŽUPANIJAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ I S REGIJAMA U INOZEMSTVU

Napomena: dokumentacija se nalazi u pismohrani Vukovarsko-srijemske županije.

7. DOKUMENTACIJA O SURADNJI S NEVLADINIM UDRUGAMA

Napomena: dokumentacija se nalazi u nadležnim upravnim tijelima Vukovarsko-srijemske županije.

8. DOKUMENTACIJA U SVEZI PROSTORNOG PLANIRANJA I ZAŠTITE OKOLIŠA I GIS (geo-informacijski

sustav)

Napomena: dokumentacija se nalazi u Županijskom zavodu za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije.

9. CJELOKUPNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

– za provedbu postupka javne nabave

Napomena: dokumentacija se nalazi u nadležnim upravnim tijelima Vukovarsko-srijemske županije.

10. DOKUMENTACIJA IZ OBVEZNO-PRAVNIH ODNOSA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE S PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA

Napomena: dokumentacija se nalazi u nadležnim upravnim tijelima Vukovarsko-srijemske županije. 

11. UPRAVNI I NEUPRAVNI PREDMETI KOJE VODE UPRAVNI ODJELI

Napomena: Nedovršeni predmeti nalaze se u nadležnim upravnim odjelima a dovršeni predmeti u pismohrani Vukovarsko-srijemske županije.

12. LOKALNI PROJEKT RAZVOJA – PODUZETNIK

Napomena: navedena dokumentacija može se naći u Upravnom odjelu za gospodarstvo i održivi razvoj.

13. EVIDENCIJA KORISNIKA SOCIJALNE SKRBI U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

Napomena: dokumentacija se nalazi u upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.

Troškovi izdavanja informacija 

  • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14)
  • Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 15/14)

Kriterijima se propisuje visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Zakoni

Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br.25/13.)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br.85/15.)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst
.doc/.pdf

 

Priloženi dokumenti

 
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija 12. veljače 2015. 51 KB
 
 
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama 16. listopada 2014. 30,5 KB

Plan

 
Plan savjetovanja VSŽ s javnošću 01. veljače 2022. 1,58 MB
Vrh