Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata VSŽ

Na temelju članka 32. Zakona o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“, broj 169/04. i 37/08.) Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije je donijela Rješenje o imenovanju predsjednika i članova/članica Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, KLASA: 500-01/19-01/07, URBROJ: 2196/1-03/1-19-3, od 21. veljače 2019. godine, koje je osnovano Odlukom Županijske skupštine o osnivanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, KLASA: 503-01/05-01/03, URBROJ: 2196/1-03-05-2, od 18. srpnja 2005. godine, s ciljem ostvarivanja i promicanja prava pacijenata na području Vukovarsko-srijemske županije.

Ako građani smatraju da im je povrijeđeno neko pravo prilikom korištenja zdravstvene zaštite na području Vukovarsko-srijemske županije mogu se obratiti Povjerenstvu na:

Adresu:                                   

Vukovarsko-srijemska županija

Županijsko povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata

Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci

Telefon: 032/344-122

e-mail: pacijenti@vusz.hr

 


Djelokrug rada Povjerenstva:

Zakonom o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“, broj 169/04. i 37/08.) propisano je da Povjerenstvo:

 • prati primjenu propisa na području Županije koji se odnose na zaštitu prava i interesa  pacijenata
 • prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Županije
 • predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na području Županije
 • bez odgađanja obavještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koji mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata
 • podnosi Županijskoj skupštini i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnje izvješće o svom radu
 • obavještava javnost o povredama prava pacijenata

 


Članovi Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata su:

 1. Davor Bandić, predsjednik Povjerenstva
 1. Larisa Katrin Peranović, član
 1. Robert Rapan, član
 1. Nikola Crnković, član
 1. Zdenko Cikoja, član

 


 PRAVA PACIJENATA

1.   Pravo na suodlučivanje

2.   Pravo na obaviještenost

3.   Pravo na odbijanje primitka obavijesti

4.   Pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka

5.   Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji

6.   Pravo na povjerljivost

7.   Pravo na održavanje osobnih kontakata

8.   Pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove

9.   Pravo na privatnost

10. Pravo na naknadu štete

 


Korisne poveznice:

www.miz.hr  (Ministarstvo zdravstva)

www.hzzo.hr  (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje)

www.pravapacijenata.hr (Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata)

Priloženi dokumenti

Vrh