Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Povjerenstva i odbori

ŽUPANIJSKO POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA

Adresa Povjerenstva: 32100 Vinkovci, Glagoljaška 27/II
Tel.: (032) 344-037
Fax: (032) 344-095
Predsjednik Povjerenstva: Gabrijel Šokičić, dipl.iur.
Tajnica Povjerenstva: Dragana Leko, dipl.iur.

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Vukovarsko-srijemske županije osnovano je sukladno Zakonu o zaštiti prava pacijenata («Narodne novine» RH, br. 169/04) Odlukom Županijske skupštine 18. srpnja 2005. godine.

Povjerenstvo ima pet članova koji se na temelju javnog poziva biraju iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava pacijenata. Članovi Povjerenstva imenuju se na četiri godine i ista osoba može biti ponovno imenovana. Članovi Povjerenstva imaju iskaznicu kojom dokazuju svoj identitet.

U ostvarivanju svojih zadaća Povjerenstvo prati primjenu propisa koji se odnose na zaštitu prava pacijenata, prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Županije, predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata, te obavlja druge poslove određene Zakonom o zaštiti prava pacijenata.

Organizacija, način rada i druga pitanja vezana za rad Povjerenstva utvrđena su Poslovnikom o radu Povjerenstva koje je Povjerenstvo donijelo na svojoj prvoj sjednici održanoj u rujnu 2005. godine.

Povjerenstvo radi na sjednicama koje se održavaju prema potrebi, a sukladno zaprimljenim pritužbama pacijenata.

Županijsko Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata djeluje pri Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb koji obavlja administrativne i druge poslove za potrebe Povjerenstva.

POVJERENSTVO ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA

POVJERENSTVO ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA
Adresa Povjerenstva: 32100 Vinkovci, Glagoljaška 27/I
Tel.: (032) 344-045
Fax: (032) 344-095
Predsjednik Povjerenstva: Zdravko Kelić, zamjenik župana

Tajnica Povjerenstva: Marina Štrangar, dipl.oec.

Sukladno Nacionalnoj strategiji i Akcijskom planu suzbijanja zlouporabe droga imenuje se Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) kao savjetodavno tijelo za razmatranje pitanja, te poticanje, povezivanje i usklađivanje svih djelatnosti tijela koja mogu doprinijeti prevenciji i suzbijanju zlouporabe droga na području Vukovarsko-srijemske županije.

Ovlasti i dužnosti Povjerenstva su:

 • praćenje i poticanje provedbe strategija i planova usvojenih na državnoj razini,
 • praćenje epidemiološkog stanja za bolesti ovisnosti i stanja i kretanja zlouporabe droga na području Vukovarsko-srijemske županije,
 • iniciranje programa, mjera i aktivnosti koje na području Vukovarsko-srijemske županije mogu pridonijeti prevenciji i liječenju ovisnosti, te resocijalizaciji ovisnika, kao i koordiniranje istima,
 • suradnja i razmjena informacija s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, državnim institucijama i nevladinim organizacijama,
 • stručna potpora njihovim aktivnostima,
 • suradnja s medijima u području radi kojeg je osnovano,
 • izrada potrebnih izvješća, kao i programa mjera i aktivnosti na razini Vukovarsko-srijemske županije,
 • ostale aktivnosti koje nisu u nadležnosti drugih tijela, a odnose se na problem ovisnosti.

 

ŽUPANIJSKI ODBOR ZA SKRB O OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI

ŽUPANIJSKI ODBOR ZA SKRB O OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI
Adresa Odbora: 32100 Vinkovci, Glagoljaška 27/I
Tel.: (032) 344-045
Fax: (032) 344-095
Predsjednik Odbora: Mihajlo Tomašković
Tajnica Odbora: Marina Štrangar, dipl.oec.

Županijski Odbor za skrb o osobama treće životne dobi kao stručno i savjetodavno tijelo za pitanja skrbi o starijim osobama.

Ovlasti i dužnosti Odbora su:

 • poticanje jedinica lokalne samouprave na iznalaženje načina za poboljšanje uvjeta života starijih osoba u svojim sredinama
 • poticanje organiziranja udruga osoba treće životne dobi u svim jedinicama lokalne samouprave, te poticanje jedinica lokalne samouprave za osiguravanje minimalnih uvjeta za rad udruga (financijska potpora i prostor za rad, kao i za organiziranje čitaonica u prostorijama Udruga umirovljenika) na svom području
 • poticanje jedinica lokalne samouprave na oslobađanje siromašnijih starijih osoba od plaćanja komunalne naknade ili utvrđivanje simboličnog iznosa za te kategorije
 • pomoć pri organiziranju volontera za pružanje pomoći starijim osobama u svim jedinicama lokalne samouprave
 • poticanje uključivanja umirovljenika u rad tijela jedinica lokalne samouprave čiji djelokrug je u bližoj vezi s problematikom osoba treće životne dobi
 • poticanje socijalnih ustanova, posebice domova umirovljenika na pojačanje postojećih i uvođenje novih aktivnosti radi poboljšanja kvalitete života starijih osoba
 • poticanje privatnih inicijativa i inicijativa humanitarnih udruga za pomoć i njegu starijim osobama
 • poticanje udruga na izradu i provođenje programa skrbi o starijim roditeljima poginulih i nestalih branitelja, starijih samaca, udovica, invalida i drugih starijih ljudi s posebnim
  potrebama
 • poticanje i organiziranje održavanja zdravstveno-obrazovnih tribina i predavanja o pozitivnom zdravstvenom ponašanju starijih ljudi
 • poticanje organiziranja predavanja u školama o starijim ljudima i njihovim problemima, a s ciljem poticanja djece na razne vrste male pomoći starijim ljudima
 • poticanje crkvenih i nevladinih humanitarnih organizacija za provođenje skrbi za starije ljude, te ohrabrivanje akcija darivanja i male kućne pomoći siromašnim starijim ljudima
 • poticanje turističkih agencija za organiziranje programa za starije osobe, posebice izvan turističke sezone, a prijevoznih i komunalnih poduzeća na uvođenje povlaštenih cijena svojih usluga
Vrh