Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Povjerenstva i odbori

ŽUPANIJSKO POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA

Na temelju članka 32. Zakona o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“, broj 169/04. i 37/08.) Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije donijela je Odluku o imenovanju predsjednika i članova/članica Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, KLASA: 501-09/23-01/03, URBROJ: 2196-03-23-3 od 16. veljače 2023. godine, koje je osnovano s ciljem ostvarivanja i promicanja prava pacijenata na području Vukovarsko-srijemske županije.

Ako građani smatraju da im je povrijeđeno neko pravo prilikom korištenja zdravstvene zaštite na području Vukovarsko-srijemske županije mogu se obratiti Povjerenstvu na adresu:

Vukovarsko-srijemska županija

Županijsko povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata

Glagoljaška 27, 32 100 Vinkovci

Telefon: 032/344-122

e-mail: pacijenti@vusz.hr

 

POVJERENSTVO ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA

Adresa predsjednika Povjerenstva:

32000 Vukovar, Županijska 9

Tel.: 032/454-201

Predsjednik Povjerenstva: Franjo Orešković, zamjenik župana

Adresa Povjerenstva:

32100 Vinkovci, Glagoljaška 27

Tel: 032/ 344-112

Fax: 032/344-048

Sukladno Nacionalnoj strategiji i Akcijskom planu suzbijanja zlouporabe droga imenuje se Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) kao savjetodavno tijelo za razmatranje pitanja, te poticanje, povezivanje i usklađivanje svih djelatnosti tijela koja mogu doprinijeti prevenciji i suzbijanju zlouporabe droga na području Vukovarsko-srijemske županije.

Ovlasti i dužnosti Povjerenstva su:

 • praćenje i poticanje provedbe strategija i planova usvojenih na državnoj razini,
 • praćenje epidemiološkog stanja za bolesti ovisnosti i stanja i kretanja zlouporabe droga na području Vukovarsko-srijemske županije,
 • iniciranje programa, mjera i aktivnosti koje na području Vukovarsko-srijemske županije mogu pridonijeti prevenciji i liječenju ovisnosti, te resocijalizaciji ovisnika, kao i koordiniranje istima,
 • suradnja i razmjena informacija s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, državnim institucijama i nevladinim organizacijama,
 • stručna potpora njihovim aktivnostima,
 • suradnja s medijima u području radi kojeg je osnovano,
 • izrada potrebnih izvješća, kao i programa mjera i aktivnosti na razini Vukovarsko-srijemske županije,
 • ostale aktivnosti koje nisu u nadležnosti drugih tijela, a odnose se na problem ovisnosti.

 

ŽUPANIJSKI ODBOR ZA SKRB O OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI

Adresa Odbora: 32100 Vinkovci, Glagoljaška 27/I

Predsjednik Odbora: Mihajlo Tomašković

Županijski Odbor za skrb o osobama treće životne dobi kao stručno i savjetodavno tijelo za pitanja skrbi o starijim osobama.

Ovlasti i dužnosti Odbora su:

 • poticanje jedinica lokalne samouprave na iznalaženje načina za poboljšanje uvjeta života starijih osoba u svojim sredinama
 • poticanje organiziranja udruga osoba treće životne dobi u svim jedinicama lokalne samouprave, te poticanje jedinica lokalne samouprave za osiguravanje minimalnih uvjeta za rad udruga (financijska potpora i prostor za rad, kao i za organiziranje čitaonica u prostorijama Udruga umirovljenika) na svom području
 • poticanje jedinica lokalne samouprave na oslobađanje siromašnijih starijih osoba od plaćanja komunalne naknade ili utvrđivanje simboličnog iznosa za te kategorije
 • pomoć pri organiziranju volontera za pružanje pomoći starijim osobama u svim jedinicama lokalne samouprave
 • poticanje uključivanja umirovljenika u rad tijela jedinica lokalne samouprave čiji djelokrug je u bližoj vezi s problematikom osoba treće životne dobi
 • poticanje socijalnih ustanova, posebice domova umirovljenika na pojačanje postojećih i uvođenje novih aktivnosti radi poboljšanja kvalitete života starijih osoba
 • poticanje privatnih inicijativa i inicijativa humanitarnih udruga za pomoć i njegu starijim osobama
 • poticanje udruga na izradu i provođenje programa skrbi o starijim roditeljima poginulih i nestalih branitelja, starijih samaca, udovica, invalida i drugih starijih ljudi s posebnim
 • potrebama
 • poticanje i organiziranje održavanja zdravstveno-obrazovnih tribina i predavanja o pozitivnom zdravstvenom ponašanju starijih ljudi
 • poticanje organiziranja predavanja u školama o starijim ljudima i njihovim problemima, a s ciljem poticanja djece na razne vrste male pomoći starijim ljudima
 • poticanje crkvenih i nevladinih humanitarnih organizacija za provođenje skrbi za starije ljude, te ohrabrivanje akcija darivanja i male kućne pomoći siromašnim starijim ljudima
 • poticanje turističkih agencija za organiziranje programa za starije osobe, posebice izvan turističke sezone, a prijevoznih i komunalnih poduzeća na uvođenje povlaštenih cijena svojih usluga

 

POVJERENSTVO ZA ISPITIVANJE MINIMALNIH UVJETA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Adresa predsjednika Povjerenstva:

32100 Vinkovci, Glagoljaška 27

Mail: pavica.filkovac@vusz.hr

Predsjednik Povjerenstva: Pavica Filkovac

Zadaća Povjerenstva je očevidom ispitati minimalne uvjete za pružanje socijalnih usluga propisane Pravilnikom o minimalnih  uvjetima za pružanje socijalnih usluga ( „Narodne novine“ 110/22).

 

SAVJET ZA SOCIJALNU SKRB VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Adresa predsjednika Povjerenstva:

32100 Vinkovci, Glagoljaška 27

Predsjednik Povjerenstva: Darija Nikolić

Ovlasti i dužnosti Savjeta su:

 • predlagati donošenje socijalnog plana za područje Vukovarsko-srijemske  županije
 • planirati razvoj mreže socijalnih usluga
 • pratiti ostvarivanja prava iz socijalne skrbi na području Vukovarsko-srijemske  županije
 • utvrđivati stanje kapaciteta za pružanje usluga socijalne skrbi
 • pratiti dostupnosti mreže socijalnih usluga
 • utvrđivati potrebe za institucionalnom skrbi
 • utvrđivati potrebe za izvanistitucionalnim oblicima skrbi
 • davati inicijative za izmjenu mreže ustanova socijalne skrbi
 • predlagati mjere za socijalnu zaštitu skupina u većem riziku od socijalne isključenosti
 • predlagati mjere u cilju osiguravanja zdravog okoliša
 • obavljati i druge zadaće na području socijalne skrbi u svrhu ostvarivanja strateških razvojnih ciljeva Županije sukladno važećim propisima

 

ŽUPANIJSKA KOORDINACIJA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Adresa predsjednika Povjerenstva:

32000 Vukovar, Županijska 9

Tel.: 032/454-201

Fax: 032/454-200

Predsjednik Povjerenstva: Srđan Jeremić, zamjenik župana

Administrativni poslovi:

32100 Vinkovci, Glagoljaška 27

Tel: 032/ 344-305

Fax: 032/344-048

Koordinacija ima sljedeće zadaće:

 • prikupljanje podataka o stanju ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području županije i razmatrati ih na sjednicama
 • upozorava nadležna tijela županije na pojedine slučajeve kršenja ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području županije, te predlaže rješenja
 • predlaže akcije za promicanje ljudskih prava na području županije u svim segmentima ljudskih prava
 • po potrebi, za rješavanje složenih pitanja ljudskih prava koordinacija može odrediti užu skupinu, koja dijelom može biti sastavljena od stručnjaka iz određenih područja, a koji nisu članovi koordinacije, radi pregledanja rješenja problema koordinacije
 • probleme koje koordinacija ne može riješiti na razini županije upućuje povjerenstvu vlade republike hrvatske za ljudska prava
 • održava sjednice, okrugle stolove i seminare na temelju ljudskih prava
 • provodi nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava
 • surađuje s organizacijom civilnog društva koje se bavi ljudskim pravima, pučkim pravobraniteljima i ostalim tijelima
 • obavlja i ostale poslove, sukladno zadaćama određenim ovom odlukom i nacionalnim dokumentima iz područja zaštite ljudskih prava

 

ŽUPANIJSKI TIM ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA  I NASILJA U OBITELJI VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Adresa voditeljice tima:

32000 Vukovar, Županijska 9

Mail: babeskvsz@gmail.com

Tel: 032/414-910

Voditeljica: Ivana Sučić

Uloga nacionalnog i županijskih timova je da aktivno sudjeluju u provedbi mjera Nacionalne strategije zaštite od nasilja kao i u osiguranju dosljedne provedbe odredaba Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

 

ŽUPANIJSKO POVJERENSTVO ZA RAVNOPAVNOST SPOLOVA

Adresa predsjednika Povjerenstva:

32000 Vukovar, Županijska 9

Tel.: 032/454-201

Fax: 032/454-200

Predsjednik Povjerenstva: Srđan Jeremić, zamjenik župana

Administrativni poslovi:

32100 Vinkovci, Glagoljaška 27

Tel: 032/ 344-305

Fax: 032/344-048

Zadaća Povjerenstva je poticati i koordinirati aktivnosti na području Vukovarsko-srijemske županije koje za cilj imaju promicanje ravnopravnosti spolova, te svojim savjetodavnim radom pomagati Županijskoj skupštini i drugim njenim tijelima u provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini.

U ostvarivanju svojih zadaća Povjerenstvo:

 • prati i potiče provedbu nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova na području županije
 • prati stanje i razmatra pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom ustavom, zakonom i drugim propisima zajamčene ravnopravnosti spolova
 • razmatra predstavke kojima se ukazuje na pojedinačne slučajeve diskriminacije spolova, te nadležnim tijelima predlaže mjere njihovog otklanjanja
 • potiče oblikovanje i provedbu programa i aktivnosti obrazovane, informativne i promidžbene naravi usmjerene promicanju ravnopravnosti spolova
 • predlaže i poduzima i druge mjere i aktivnosti pospješivanja ostvarivanja ravnopravnosti spolova (održavanje tribina, okruglih stolova, radionica, seminara i sl.)
Vrh