Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Obavijest studentima o isplaćenim stipendijama

 • 22. ožujka 2013.
 • Financije, Obrazovanje

Korisnike stipendije Vukovarsko-srijemske županije obavještavamo da su dana 22. ožujka 2013. godine isplaćene stipendije za mjesec veljaču. Upravni odjel za financije Vukovarsko-srijemske županije

Način prijeboja potraživanja za porezne dužnike

 • 06. ožujka 2013.
 • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj

APPRRR je Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Vukovarsko-srijemske županije dostavio kratki naputak o postupku prijeboja poreznog duga. Kako ova problematika pobuđuje interes značajnoga dijela poljoprivrednih gospodarstava očitovanje te Agencije dajemo u cijelosti: APPRRR prosljeđuje podatke o odobrenim iznosima potpore FINI koja ih uparuje s podacima Porezne uprave o dugovanjima. FINA radi obračun duga u odnosu na odobreni iznos potpore. FINA dostavlja APPRRR-u datoteku...

Zaključci Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda

 • 20. veljače 2013.
 • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj

Dana 20. veljače 2013. godine zaprimili smo dopis Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda  sljedećeg sadržaja: „Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda na drugoj sjednici održanoj 07. prosinca 2012. godine, donijelo je zaključak kojim se ne može udovoljiti zahtjevima za pomoć iz Državnog proračuna za 2012. godinu, oštećenicima stradalim od elementarnih nepogoda (niskih temperatura i mraza, tuče, oluje i suše) nastalih u tijeku 2012. godine u Republici...

Informacija o zahtjevu za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat – Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Vodnogospodarski sustav Grabovo-Opatovac, revitalizacija ritova

 • 12. veljače 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-351-03/13-03/1 URBROJ: 2196/1-14-01-13-4 Vukovar, 08. Veljače 2013. god.   Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije iz Vukovara, na temelju odredbi članka 137. stavka 1., članka 138. stavka 1., članka 139. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 110/07), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", br. 64/08 i 67/09) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju...

Informacija o zahtjevu za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat-Rekonstrukcija obaloutvrde i obalnog pojasa rijeke Dunav na području grada Vukovara – d.o. od ušća rijeke Vuke do Luke Vukovar i uređenja otoka športova

 • 01. veljače 2013.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo, Priroda i zaštita okoliša

KLASA: UP/I-351-03/13-03/2 URBROJ: 2196/1-14-01-13-2 Vukovar, 31. Siječanj 2013. god.   Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije iz Vukovara, na temelju odredbi članka 137. stavka 1., članka 138. stavka 1., članka 139. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 110/07), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", br. 64/08 i 67/09) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju...

Obavijest studentima o isplaćenim stipendijama

 • 30. siječnja 2013.
 • Financije, Obrazovanje

Korisnike stipendije Vukovarsko-srijemske županije obavještavamo da su dana 30. siječnja 2013. godine isplaćene stipendije za mjesec listopad, studeni i prosinac. Upravni odjel za financije Vukovarsko-srijemske županije

Informacija o zahtjevu za procjenu utjecaja zahvata na okoliš – nasipa u Iloku i uređenja ušća Drljanskog potoka

 • 12. prosinca 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije iz Vukovara, na temelju odredbi članka 137. stavka 1., članka 138. stavka 1., članka 139. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 110/07), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", br. 64/08 i 67/09) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", br. 64/08) daje slijedeću   Informaciju o...

Objavljen Natječaj za dodjelu koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe

 • 06. prosinca 2012.
 • Zdravstvo i socijalna skrb

Vukovarsko-srijemska županija u Narodnim novinama broj 134 od 05. prosinca 2012. godine objavila je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na svom području. Predmet koncesije je obavljanje javne zdravstvene službe za zdravstvene djelatnosti obiteljske (opće) medicine, dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i medicine rada. Tekst Obavijesti o namjeri davanja koncesija nalazi se i na web stranici...

Informacija o zahtjevu za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Vodnogospodarskog uređenja rijeke Vuke od rkm 0+400 do 1+400 na području grada Vukovara

 • 03. prosinca 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije iz Vukovara, na temelju odredbi članka 137. stavka 1., članka 138. stavka 1., članka 139. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 110/07), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", br. 64/08 i 67/09) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", br. 64/08) daje slijedeću   Informaciju o...

Informacija o zahtjevu za postupak glavne ocjene o prihvatljivosti zahvata "Zimovnik u Opatovcu" za ekološku mrežu

 • 03. prosinca 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-612-07/12-01/1 URBROJ: 2196/1-14-01-12-5 Vukovar, 03. prosinac 2012. god.   Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije iz Vukovara, na temelju odredbi članka 37. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 70/05, 139/08, 57/11), članka 21., 22., 23., 24., 25., 26. i 27. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu ("Narodne novine", br. 118/09) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju...

Vrh