Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Obavijest o drugoj ponovnoj javnoj raspravi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije

 • 27. veljače 2014.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Na temelju članaka 86. i 95. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine", broj: 76/07., 38/09. i 55/11.) i članka 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13.), Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, objavljuje   DRUGU PONOVNU JAVNU RASPRAVU o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije   Druga ponovna javna rasprava sastoji se od javnog uvida i javnog izlaganja.   Javni uvid u prijedlog III....

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe

 • 27. veljače 2014.
 • Zdravstvo i socijalna skrb

Vukovarsko-srijemska županija u elektroničkom oglasniku  javne nabave od 27. veljače 2014. godine objavila je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na svom području. Predmet koncesije je obavljanje javne zdravstvene službe za zdravstvene djelatnosti obiteljske (opće) medicine, dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena. Tekst Obavijesti o namjeri davanja koncesije nalazi se i na web stranici županije: www.vusz.hr Upravni...

Obavijest studentima o isplaćenim stipendijama

 • 18. veljače 2014.
 • Financije

Korisnike stipendije Vukovarsko-srijemske županije za akademsku godinu 2013./2014.,  obavještavamo da je dana 18. veljače 2014. godine isplaćena stipendija za mjesec listopad, studeni i prosinac 2013. Upravni odjel za financije Vukovarsko-srijemske županije

Obavijest o izradi ciljanih izmjena i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci

 • 13. siječnja 2014.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) Općina Tompojevci, kao nositelj izrade, daje     O B A V I J E S T o  izradi ciljanih izmjena i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci     Ovim putem obavještava se javnost da je temeljem Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije“ broj 24/13) započela izrada...

Javna rasprava - U provođenju postupka procjene utjecaja na okoliš za zahvat "Eksploatacije ciglarske gline na eksploatacijskom polju "Slavonka""

 • 11. studenog 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članaka 160, 161 i 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13) te u skladu s odredbama članaka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I-351-03/13-02/47, Ur.br.: 517-06-2-2-2-13-12 od 29. listopada 2013. godine...

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat "Iskop i vađenje šljunka i pijeska na lokaciji nalazišta materijala u koritu Save...

 • 03. listopada 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša

KLASA: UP/I-612-07/13-01/2 URBROJ: 2196/1-14-01-13-2 Vukovar, 03. listopada 2013. god.     Upravni odjel za prostorno uređenje gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, iz Vukovara, temeljem odredbi članka 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13), članaka 21., 22., 23., 24., 25., 26. i 27. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu ("Narodne novine" broj 118/09) te članka 7. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju...

Javna rasprava - U provođenju postupka procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Rekonstrukcija pšeničnog mlina na području grada Vinkovaca“

 • 01. listopada 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: 351-01/13-05/26 URBROJ: 2196/1-14-01-13-2 Vukovar, 30. rujna 2013. godine Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članaka 160, 161 i 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine“ broj 80/13) te u skladu s odredbama članaka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine“ broj 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA:...

Informacija o zahtjevu za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat – uređenja rijeke Vuke i obalnog pojasa na području grada Vukovara od ušća u Dunav do ušća Bobotskog kanala (0+000 do 3+640 rkm)

 • 10. rujna 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša

KLASA: UP/I-351-03/13-03/3 URBROJ: 2196/1-14-01-13-2 Vukovar, 09. rujan 2013. god.   Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije iz Vukovara, na temelju odredbi članka 160. stavak 1., članka 161. stavak 1., Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 80/13), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", br. 64/08 i 67/09) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima...

Obavijest studentima o isplaćenim stipendijama

 • 27. kolovoza 2013.
 • Obrazovanje

Korisnike stipendije Vukovarsko-srijemske županije obavještavamo da su dana 23. kolovoza 2013. godine isplaćene stipendije za mjesec srpanj. Upravni odjel za financije Vukovarsko-srijemske županije

Mreža skupljanja ambalažnog otpada SZB za Vukovarsko-srijemsku županiju – obavijest

 • 12. srpnja 2013.
 • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj, Priroda i zaštita okoliša

Lokacije i vrijeme  skupljanja ambalažnog otpada SZB (sredstava za zaštitu bilja) za poljoprivredna gospodarstva koja trebaju imati ovjereni Prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na Zakonom propisan način u 2013. godini:   Vukovarsko – srijemska županija1.8.2013 PTPO Baruz Patkovićeva 36 Bobota  08.00 -10.00 PZ Bogdanovci Žrtava domovinskog rata bb Bogdanovci 11.30 -15.00   Vukovarsko – srijemska županija6.8.2012 Trgovački obrt Tina I.G. Kovačića 106 Ilok  8.30...

Vrh