Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Regionalnog centra za digitalizaciju i razvoj

IMG

Naziv projekta: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Regionalnog centra za digitalizaciju i razvoj

Nositelj projekta: Vukovarsko-srijemska županija

Partner na projektu: Grad Vinkovci

                                        Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije

Stručna pomoć pri provedbi projekta: Razvojna agencija Vukovarsko – srijemske županije

Upravljačko tijelo: Ministarstvo regionalng razvoja i fondova Europske unije

Posredničko tijelo: SAFU

Ukupna vrijednost projekta: 675.400,00 kuna

Iznos EU sufinanciranja: 574.090,00 kuna

Razdoblje provedbe: srpanj 2020. – srpanj 2022.

O projektu:

Projektom će se izraditi projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju Regionalnog centra za digitalizaciju i razvoj (Centar). S obzirom na uočene potrebe i probleme, kroz Centar će se osigurati potrebna infrastruktura te unaprijediti postojeće i razviti nove usluge koje će doprinijeti društveno-gospodarskom razvoju, s posebnim naglaskom na poticanje digitalizacije, digitalne transformacije i razvoj digitalnog društva u Slavoniji, Baranji i Srijemu.

obzirom na važnost i potrebu daljnjeg društveno-gospodarskog razvoja te razvoja digitalne transformacije i digitalnog društva, na čemu je stavljen i poseban naglasak u novoj financijskoj perspektivi 2021.-2027., VSŽ želi adekvatno odgovoriti na postavljene izazove kroz ovaj projekt. Cilj projekta je osigurati preduvjete za izgradnju budućeg Centra kroz izradu projektno-tehničke dokumentacije koja obuhvaća projektni zadatak, idejni, glavni i izvedbeni projekt s pripadajućim elaboratima i troškovnikom, kao i studiju izvodljivosti. Centar će se sastojati od: uredskih prostorija za djelatnike, izložbenih i uredskih prostorija za buduće korisnike, multifunkcionalne konferencijske dvorane (s mogućnošću pregrađivanja ovisno o potrebama) s pratećim prostorijama za potrebnu opremu, prilagođene prostorije za servere, dvorane za sastanke, arhivske prostorije, spremišta i prostorije za grijanje/hlađenje zgrade, sanitarnih i ostalih prostorija opće namjene. Oko samog objekta nalazit će se parking mjesta i manipulativni prostor s prometnicom i prilazom, čija će površina biti u skladu s potrebama objekta. Katastarska čestica na kojoj će se nalaziti Centar je 5955/11. Trenutno je čestica u vlasništvu RH, ali je u tijeku prijenos vlasništva na Grad Vinkovce. Nekretnina će biti u vlasništvu nositelja projekta – VSŽ i partnera – Grada Vinkovaca. Centrom će upravljati Razvojna agencija VSŽ i Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. Konačni izgled Centra, interijer i eksterijer sa svim pojedinostima, bit će definirani kroz izradu projektno-tehničke dokumentacije. Važnost ovog projekta ogleda se u potrebi za osiguranjem potrebne infrastrukture koja trenutno kao takva ne postoji na području VSŽ, a i šire te je prijeko potrebna, a doprinijet će realizaciji pametne regije putem primjene naprednih tehnologija i digitalne transformacije koje će se poticati i promovirati u Centru. Poseban naglasak bit će na izgradnji multifunkcionalne moderne dvorane u kojoj bi se održavala različita postojeća i buduća događanja od društveno-gospodarskog interesa za grad Vinkovce, VSŽ i šire. Zamišljeno je da Centar bude ogledni primjer dobre prakse primjene suvremene tehnologije, moderne infrastrukture i digitalne transformacije poslovanja u svrhu pružanja efikasnijih usluga za sve korisnike Centra. Uz nositelja i projektne partnere, Centar će biti na raspolaganju svim zainteresiranima s posebnim naglaskom na javni sektor (JLP(R)S-ima, javnim ustanovama, javnopravnim tijelima), ali i gospodarskim subjektima, udrugama i građanima koji će moći koristiti ponuđene usluge te će biti mjesto okupljanja znanstvene i stručne zajednice s posebnim naglaskom na razmjeni znanja i iskustava, umrežavanje i približavanje pojma digitalizacije i digitalne transformacije. Usluge koje će se pružati u Centru bazirat će se na primjeni modernih informacijski i komunikacijskih tehnologija, a doprinijet će daljnjem društvenogospodarskom razvoju i digitalnoj transformaciji VSŽ. Usluge poput pripreme i provedbe projekata, organizacija webinara, edukacija, radionica, javnih tribina, stručnih skupova i seminara, usluge najma uredskih i izložbenih prostorija te multifunkcionalne konferencijske dvorane, savjetovanje, informiranje i podizanje svijesti o važnosti digitalizacije i digitalne transformacije te prednostima i nedostacima istih i sl. bit će otvorene i dostupne cjelokupnoj zajednici, a provodit će se u svrhu unapređenja i poboljšanja kvalitete života građana na području VSŽ i šire. Digitalna transformacija društva i poslovanja u EU-u ima golem potencijal rasta za cijelu Europu. Pametne regije na inovativan i učinkovit način upravljaju jedinicama lokalne samouprave, resursima, procesima i javnim uslugama što omogućava uravnoteženo korištenje tehnologije. Izgradnja Centra će ubrzati proces digitalizacije poslovanja na području VSŽ te će omogućiti pristup pravovremenim i strukturiranim podacima uz pomoć tehnologije i na taj način pridonijeti kvalitetnom te ekonomski opravdanom donošenju odluka.

Svrha i opravdanost projakta:

Ubrzanim širenjem digitalizacije, popraćenim stalnim unaprjeđenjem, stvaraju se i novi trendovi koji s lakoćom nadvladavaju tradicionalne oblike djelovanja i poslovanja. Prilagodba i automatizacija procesa u mnogim područjima, javnim i privatnim, rezultirat će prednostima novog digitaliziranog načina djelovanja i poslovanja, tako što će ono omogućiti poboljšanje samog modela poslovanja i aktivnosti iz djelokruga poslovanja uz uštedu vremena, novaca, energije, prostora i sl. Motivi digitalne transformacije mogu biti različiti, međutim ono što je svima zajedničko je činjenica kako trebamo razmišljati o unaprjeđenju sutrašnjice. Digitalizacija se ne rješava jednokratno, već je to dugotrajan proces u kojem se subjekte priprema za budućnost i izazove koji im predstoje. Slijedom te činjenice, VSŽ sa svojim partnerima, prepoznala je važnost digitalne transformacije kao ključnog čimbenika za svoj društveno-gospodarski razvoj u novoj financijskoj perspektivi 2021.- 2027. godine i važnost razvoja širokopojasne infrastrukture koja je preduvjet potpunog iskorištavanja svih njenih prednosti. Upravo bi se izgradnjom i uspostavom Centra za digitalizaciju i razvoj osigurali potrebni uvjeti, odnosno Centar bi bio primjer dobre prakse za sve druge koje se želi potaknuti u smjeru digitalne transformacije s poslovnog, stručnog, pravnog i tehničkog stajališta. Kako bi to postigli prije svega potrebno je osigurati adekvatnu, modernu i kvalitetnu infrastrukturu kao osnovu za poboljšanje postojećih i uvođenje novih usluga koje će doprinijeti društveno-gospodarskom razvoju, posebice kroz digitalnu transformaciju i digitalizaciju društva. Centar će djelovati na području cijele VSŽ s intencijom širenja i obuhvatom većeg područja, a bit će izgrađen na području grada Vinkovaca. Grad Vinkovci također prepoznaje važnost te u potpunosti podupire ovaj projekt kojim se želi osigurati stvaranje svih preduvjeta za izgradnju budućeg Centra. Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije, kao inicijator ovog projektnog prijedloga, na području VSŽ djeluje kao regionalni koordinator s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnoga razvoja VSŽ, a u budućnosti će zajedno s agencijom VIA d.o.o. upravljati Centrom, u skladu s potrebama šire zajednice. Centar će koristiti javnom sektoru (JLP(R)S-ima, javnim ustanovama, javnopravnim tijelima), ali i gospodarskim subjektima, udrugama i građanima na način da će to biti mjesto okupljanja relevantnih dionika koji mogu doprinijeti željenoj transformaciji (kroz konkretnu suradnju, razmjenu znanja i iskustava, umrežavanje, itd.) i gdje će sve ponuđene usluge pronaći na jednom mjestu.

IMG

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Vrh