REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Odbor za izbor i imenovanja

KLASA: 021-06/19-01/05

URBROJ: 2196/1-03-19-2

Vinkovci, 18. lipnja 2019. god.

Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14) te članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 18/14 i 4/19), Odbor za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 18. lipnja 2019. god. izvršio je provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije pristiglih natemelju Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije od 03. svibnja 2019. godine (KLASA: 006-05/19-01/01, URBROJ: 2196/1-01-19-1), objavljenog na mrežnim stranicama Vukovarsko-srijemske županije te odredio

DOPUNSKI ROK od 8 dana za dopunu dokumentacije

od dana objave na mrežnoj stranici

Nakon proteka roka od 8 dana Odbor će se sastati te donijeti Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije, utvrditi konačni popis važećih kandidatura, objaviti na mrežnoj stranici Vukovarsko-srijemske županije i dostaviti Županijskoj skupštini u postupak izbora.

                                                                                                   PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                                  Josip Kuterovac, dipl. ing.