REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 024-03/22-04/04

URBROJ: 2196-03-22-1

Vinkovci, 24. ožujka 2022.

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01., 60/01., 129/15., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, br. 3/21.) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, br. 3/21.), sazivam

9. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

07. TRAVNJA 2022. (ČETVRTAK) u 09:00 sati

u velikoj županijskoj vijećnici

u Vinkovcima, Glagoljaška 27a

            – Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci o davanju u zakup poslovnih prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Vinkovci

IZVJESTITELJ: – Petar Kulić, ravnatelj Doma zdravlja Vinkovci

 1. Godišnji izvještaj o radu obrane od tuče za Vukovarsko-srijemsku županiji u 2021.

IZVJESTITELJ: – Žarko Malić, voditelj Područne službe za obranu od tuče Osijek

 1. a) Godišnje izvješće Plinare istočne Slavonije d.o.o. za 2021. s financijskim izvještajima te Izvješćem neovisnog revizora

b) Prijedlog odluke o upotrebi neto dobiti za 2021. Plinare istočne Slavonije d.o.o.

IZVJESTITELJICA: – Marija Ratkić, direktorica PIS-a

 1. Izvješće o radu župana VSŽ za razdoblje od 04. lipnja do 31. prosinca 2021. godine

IZVJESTITELJ: – Damir Dekanić, župan

 1. Prijedlog odluke o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022.

IZVJESTITELJICA: – Marija Budimir, v.d. pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo i održivi razvoj

 1. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih izdataka te rashoda za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola u 2022.
 2. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda te tekućih izdataka i investicijskog održavanja srednjih škola i Učeničkog doma u 2022.
 3. Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola u 2022.
 4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora o suradnji Vukovarsko-srijemske županije, Grada Vinkovaca, Centra kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj te Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije
 5. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje strukovne škole Vinkovci
 6. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Tehničke škole Ruđera Boškovića Vinkovci

IZVJESTITELJICA po točkama 6. do 11.: – Jadranka Mustapić-Karlić, v.d. pročelnice UO za obrazovanje i društvene djelatnosti

 1. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Vukovarsko-srijemske županije u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
 2. Informacija o ostvarenjima biljne proizvodnje za 2021. u Vukovarsko-srijemskoj županiji

IZVJESTITELJ po točkama 12. i 13.: – Andrija Matić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu

 1. Izvješće o radu Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije za 2021.

IZVJESTITELJ: – Slavko Grgić, predsjednik Savjeta mladih

 1. Izvješće o radu Županijskog saveza športova Vukovarsko-srijemske županije za 2021.

IZVJESTITELJ: – Miroslav Vitković, glavni tajnik ŽSŠ

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Zavodu za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za nabavu tri vozila hitne pomoći

IZVJESTITELJ: – Mario Adamović, v.d. pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 1. Prijedlog odluke o visini otpremnine za službenike i namještenike u Vukovarsko-srijemskoj županiji

IZVJESTITELJICA: – Tihana Stažnik, Upravni odjel za pravne i opće poslove

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama vijećnika Županijske skupštine i njezinih radnih tijela
 2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju članova/ica Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Vukovarsko-srijemske županije
 3. Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i članova/ica Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata

IZVJESTITELJ po točkama 18. do 20.: – Željko Cirba, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

A K T U A L N I  S A T

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.