REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 024-03/22-04/03

URBROJ: 2196-03-22-1

Vinkovci, 22. ožujka 2022.

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01., 60/01., 129/15., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 26. stavka 1. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, br. 3/21.) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, br. 3/21.), sazivam

8. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE – tematsku

31. ožujka 2022. (ČETVRTAK) u 09:00 sati

u Velikoj županijskoj vijećnici

u Vinkovcima, Glagoljaška 27a

D N E V N I  R E D

  1. Analiza aktualnog demografskog stanja te rasprava o konkretnim prijedlozima za poboljšanje demografske slike u Vukovarsko-srijemskoj županiji

IZVJESTITELJI: – Damir Dekanić, župan Vukovarsko-srijemske županije

– Tomislav Ćorić, pročelnik Službe za opću upravu

– Mario Meštrović, v.d. pročelnika Upravnog odjela za sport, mlade i demografiju

– Jadranka Mustapić-Karlić, v.d. pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje i društvene djelatnosti

– Mario Adamović, v.d. pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

– Andrija Matić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu

– Marija Budimir, v.d. pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo i održivi razvoj

– Sandra Adžaga, pročelnica Službe za poslove proračuna i javnih financija

– rasprava, prijedlozi i mjere za poboljšanje

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.