Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ br. 3/21) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ br. 3/21) sazivam

3. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

30. rujna 2021. god. (četvrtak) u 09.00 sati

u velikoj županijskoj vijećnici u

 Vinkovcima, Glagoljaška 27a

            – Usvajanje zapisnika s 2. sjednice

D N E V N I  R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za I.-VI. mj. 2021. godine
 2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu

IZVJESTITELJICA: – Sandra Adžaga, pročelnica Službe za poslove proračuna i javnih financija

 1. Izvješće o stanju u prostoru  Vukovarsko-srijemske županije 2017.-2020. god.

IZVJESTITELJ: – Mario Naglić, ravnatelj JU Zavod za prostorno uređenje VSŽ

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Plana specijalizacija Doma zdravlja Vinkovci u 2021. godini

IZVJESTITELJ: – Petar Kulić, ravnatelj DZ Vinkovci

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci

IZVJESTITELJ: – Krešimir Markić, ravnatelj Doma

 1. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu

IZVJESTITELJ: – Krešimir Jelić, zapovjednik Vatrogasne zajednice VSŽ

 1. Izvješće o radu Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Vukovarsko-srijemske županije u 2020. godini

IZVJESTITELJ: – Davor Bandić, predsjednik Povjerenstva

 1. Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe na području Vukovarsko-srijemske županije u 2020. godini

IZVJESTITELJ: – Mato Puljić, predsjednik Povjerenstva

 1. Informacija o stanju šumarstva te informacija o stanju lovstva i ribolovnih područja na području Vukovarsko-srijemske županije u 2020. godini

IZVJESTITELJ: – Andrija Matić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu

 1. Prijedlog odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge statuta:

a) Osnovne škole Bobota

b) Osnovne škole Borovo

c) Osnovne škole Bršadin

d) Osnovne škole Markušica

e) Osnovne škole Negoslavci

f) Osnovne škole Trpinja

IZVJESTITELJICA: – Jadranka Mustapić-Karlić, v.d. pročelnice UO za obrazovanje i kulturu

 1. Prijedlog odluke o davanju na upravljanje Drvno-tehnološkog centra Slavonski hrast u Gradištu Centru kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj

IZVJESTITELJICA: – Marija Budimir, v.d. pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo i održivi razvoj

 1. Izbor predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine

IZVJESTITELJ: – Željko Cirba, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

A K T U A L N I  S A T

                                                                                                                                                                      PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.