REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 024-03/23-04/08                                                                           

URBROJ: 2196-03-23-1

Vinkovci, 13. listopada 2023.

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. stavka 1. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, broj 3/21) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, broj 3/21), sazivam

21. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

26. LISTOPADA 2023. (ČETVRTAK) u 09:00 sati

u Velikoj županijskoj vijećnici

u Vinkovcima, Glagoljaška 27a

            – Usvajanje zapisnika s 20. sjednice

D N E V N I  R E D

  1. Izvještaj o izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije od 01. 01. – 30. 06. 2023.

IZVJESTITELJICA: – Sandra Adžaga, pročelnica Službe za poslove proračuna i javnih financija

  1. Izvješće o radu župana za razdoblje od 01. siječnja do 30 . lipnja 2023. godine

IZVJESTITELJ: – Damir Dekanić, župan

  1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 01. 01. – 30. 06. 2023.

IZVJESTITELJ: – Hrvoje Čuljak, ravnatelj ŽUC-a

  1. Prijedlog programa rada s financijskim planom za 2024. godinu Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJICA: – Ivana Cindrić, predsjednica Savjeta mladih

  1. Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Vukovarsko-srijemske županije u 2023. godini

IZVJESTITELJICA: – Mirjana Semenić Rutko, predsjednica Odbora za priznanja

  1. Prijedlog plana djelovanja Vukovarsko-srijemske županije u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu

IZVJESTITELJICA: – Magdalena Parat, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu

  1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti OŽB Vinkovci za nabavku predmeta nabave iz Tablice predmeta nabave za 2023. godinu – 6. izmjena

IZVJESTITELJ: – Mario Adamović, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

  1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gimnaziji Vukovar za izdavanje bjanko zadužnice kao jamstva za dobro izvršenje Ugovora

IZVJESTITELJICA: – Jadranka Mustapić-Karlić, pročelnica UO za obrazovanje i društvene djelatnosti

A K T U A L N I  S A T

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.