REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 024-03/23-04/07                                                                           

URBROJ: 2196-03-23-1

Vinkovci, 18. rujna  2023.

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. stavka 1. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, broj 3/21) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, broj 3/21), sazivam

20. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

28. RUJNA 2023. (ČETVRTAK) u 09:00 sati

u Velikoj županijskoj vijećnici

u Vinkovcima, Glagoljaška 27a

            – Usvajanje zapisnika sa 18. i 19. sjednice

D N E V N I  R E D

 1. Odluka o konvalidaciji Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica nepogode nastalih u srpnju 2023. godine

IZVJESTITELJ: – Damir Dekanić, župan

 1. Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu

IZVJESTITELJICA: – Magdalena Parat, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu

 1. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije
 2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća DZ Vukovar o davanju u zakup poslovnog prostora radnici DZ Vukovar Mili Vasilj Mihaljević, dr. med. spec. obiteljske medicine
 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća DZ Vukovar za nabavu pokretnog dijagnostičkog centra
 4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Vinkovci za nabavu uređaja za magnetsku rezonancu MR 1,5T i denzitometra za potrebe Odjela za radiologiju
 5. a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o radu Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar

b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj sistematizaciji Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Doma za starije i nemoćne osobe Ilok
 2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti o dopuni cjenika Doma za starije i nemoćne osobe Ilok
 3. Prijedlog odluke o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ od 3. do 10. točke: – Mario Adamović, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 1. Prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za općine i gradove na području Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJICA: – Tamara Kalistović, pročelnica UO za turizam i kulturu

 1. Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Vukovarsko-srijemske županije
 2. a) Prijedlog odluke o brisanju zabilježbe svojstva zaštićenog područja u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Vinkovcima, Stalna služba u Otoku, Zemljišnoknjižnom odjelu Otok

b) Prijedlog odluke o brisanju zabilježbe svojstva zaštićenog područja u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Vinkovcima, Stalna služba u Županji, Zemljišnoknjižnom odjelu Županja

c) Prijedlog odluke o brisanju zabilježbe svojstva zaštićenog područja u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Vinkovcima, Zemljišnoknjižnom odjelu Vinkovci

IZVJESTITELJICA po točkama 12. i 13.: – Silvija Šokčević, ravnateljica Javne ustanove

A K T U A L N I  S A T

                                                                                                                                                                          PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.