REPUBLIKA HRVATSKA

        VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

    Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju

  lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije

Klasa:323-01/19-01/213

Ur.broj:2196/1-01-19-1

Vinkovci, 8. studenog 2019.  

Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15 i 123/17), članka 31. Zakona o lovstvu (“Narodne novine” RH broj 99/18), Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14.), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (“Narodne novine” broj 121/14.), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” RH broj 26/15.), čl. 30. i 41. Statuta  Vukovarsko-srijemske županije ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj: 03/18), Pravilnika o provedbi Programa razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2016.-2020. god., Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije, raspisuje

2. JAVNI POZIV

za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje

lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2019. godini

I. Predmet natječaja: dodjela potpora za razvoj i unapređenje lovstva za slijedeće:

Mjera 5. Potpora za izradu lovnogospodarske osnove

II. Opći uvjeti, korisnici i kriteriji za dodjelu županijske potpore te potrebna dokumentacija

II.a. Korisnici potpore su:

1)   Lovoovlaštenici koji imaju valjani ugovor o pravu lova na području   

      Vukovarsko-srijemske županije

2)Korisnici ne smiju imati dugovanja iz pozicija javnih davanja i ispunjavaju i druge uvjete.

3)Korisnici moraju imati uredno podmirene obveze plaćanja lovozakupnine.

4)Korisnici ne smiju koristiti financijska sredstva ako su već koristili sredstva iz drugih javnih izvora i/ili sredstva na natječajima tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, javnih institucija, jedinica lokalne samouprave odnosno sredstva iz fondova EU i međunarodnih fondova za istu Mjeru u tekućoj kalendarskoj godini.

II.b.Potpora i Postupak

1)Potpora se dodjeljuje na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih Pravilnikom o provedbi Programa razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2016.-2020. god.

2)Potpora se dodjeljuje za troškove izrade lovnogospodarskih osnova  koji su nastali u 2019. godini.

3)Maksimalna potpora koju korisnik može ostvariti po ovom Javnom pozivu iznosi 3.750,00 kn za izradu lovnogospodarske osnove po lovištu.

4)Potpora se korisnicima isplaćuje na žiro račun nakon obavljene radnje, odnosno nakon provjere.

5)Zahtjevi za potporu dostavljaju se na obrascu s pripadajućom dokumentacijom navedenoj u obrascima, a rješavaju se prema propisanim kriterijima u Pravilniku.

6)Obrasci zahtjeva s traženom dokumentacijom su dostupni uz ovaj Javni poziv.

7)Prijedlog potpora predlaže Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije, a  odobrava i donosi župan.

8)Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju uvjetima Javnog poziva za potporu neće se razmatrati.

9)Ukoliko je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, dobivena sredstva mora vratiti u Županijski proračun, te će biti isključen iz svih županijskih potpora u narednih 5 godina.

10)Ukoliko korisnik iz bilo kojeg razloga ne izradi lovnogospodarsku osnovu ili se ista ne odobri, dobivena sredstva mora vratiti u proračun Vukovarsko-srijemske županije najkasnije do 31. prosinca 2020. godine

III. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

Prijave se mogu dostaviti na jedan od slijedećih načina:

1) poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije u zatvorenoj omotnici s naznakom „Zahtjev za potporu za unapređenje i razvoj lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije u 2019. god.“ na adresi: Županijska 9, 32000 Vukovar.

Ili

2) osobnom dostavom putem pisarnice Vukovarsko-srijemske županije u zatvorenoj omotnici s naznakom: Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije – „Zahtjev za potporu za unapređenje i razvoj lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije u 2019. god.“ na adresi: Županijska 9, 32000 Vukovar.

IV. Vrijeme trajanja Javnog poziva

Javni poziv traje od 8. studenog 2019. god. do 8. prosinca 2019. god.

V. Informacije

Za sve dodatne informacije obratiti se u Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu, Glagoljaška 27/I, 32100 Vinkovci, na broj telefona 032/344-041 ili osobno uz prethodni dogovor radnim danom.

                                                                                                     PREDSJEDNIK

                                                                                                      Josip Dabro