Na temelju članka 37. stavka 4. i 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. stavka 1. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, broj 3/21), članka 41. stavka 6. i 7. te članka 41.a Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, broj 3/21), sazivam 19. izvanrednu e-sjednicu Županijske skupštine za dan

16. kolovoza 2023. god. (srijeda) u 09,00 sati

DNEVNI RED

1. Prijedlog odluke o kriterijima za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica nepogode nastalih u srpnju 2023. godine
PREDLAGATELJ: – Damir Dekanić, župan

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Dražen Milinković, dipl.ing.