REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 024-03/22-04/08

URBROJ: 2196-03-22-1

Vinkovci, 17. listopada 2022.

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, br. 3/21) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, br. 3/21), sazivam

13. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

27. listopada 2022. (četvrtak) u 09:00 sati

u Velikoj županijskoj vijećnici

u Vinkovcima, Glagoljaška 27a

            – Usvajanje zapisnika s 12. sjednice

D N E V N I  R E D

  1. Izvješće o radu župana za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022.

IZVJESTITELJ: – Damir Dekanić, župan

  1. Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Vukovarsko-srijemske županije u 2022.

IZVJESTITELJICA: – Mirjana Semenić Rutko, predsjednica Odbora za priznanja

  1. Prijedlog plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Vukovarsko-srijemske županije u 2023. godini

IZVJESTITELJ: – Darko Juzbašić, zamjenik v.d. pročelnice UO za poljoprivredu

  1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ericsson Nikola Tesla servisi d.o.o Zagreb za osnivanje prava služnosti za radove na javnoj površini sa svrhom uključenja korisnika na javnu elektroničku komunikacijsku mrežu HT-a na nekretnini u vlasništvu OŠ Korođ

IZVJESTITELJICA: – Jadranka Mustapić-Karlić, v.d. pročelnice UO za obrazovanje i društvene djelatnosti                                                                                                   

  1. Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe na području VSŽ u 2021.
  2. Izvješće o radu Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području VSŽ u 2021.
  3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća OŽB Vinkovci za nabavu endoskopskog stupa za potrebe urologije
  4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti OŽB Vinkovci za nabavku predmeta nabave za 2022. – 8. izmjena, čija pojedinačna vrijednost prelazi 300.000,00 kn

IZVJESTITELJ po točkama 5. do 8.: – Mario Adamović, v.d. pročelnika UO za zdravstvo i socijalnu skrb

  1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća VSŽ

IZVJESTITELJICA: – Tamara Kalistović, pročelnica Upravnog odjela za turizam i kulturu

A K T U A L N I  S A T

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.