REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJI

Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju

slatkovodnog ribarstva na području Vukovarsko-srijemske županije

Klasa:324-01/21-01/08

Ur.broj:2196/1-03/7-21-1

Vinkovci,11. ožujka 2021.

Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15 i 123/17), članka 31. Zakona o lovstvu (“Narodne novine” RH broj 99/18),Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14.), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (“Narodne novine” broj 121/14.), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” RH broj 26/15.), čl. 30. i 41. Statuta  Vukovarsko-srijemske županije ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj: 03/18), Pravilnika i Programa razvoja i unapređenja slatkovodnog ribarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021.-2025. god., Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju slatkovodnog ribarstva na području Vukovarsko-srijemske županije,raspisuje

1.JAVNI POZIV

za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje

slatkovodnog ribarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji

u 2021. godini

I. Predmet natječaja: dodjela potpora za razvoj i unapređenje slatkovodnog ribarstva za slijedeće mjere:

  1. Potpora za funkcioniranje rada ribočuvarske službe
  2. Potpora za radove i nabavku opreme za uređenje vodotoka, zaštitu i čuvanje ribolovnih voda
  3. Potpora za poribljavanje voda
  4. Potpora za osposobljavanje i školovanje kadrova u ribarstvu
  5. Potpora za izradu planove upravljanja ribljim fondom i ostalih akata
  6. Potpora za nabavku ribolovnih alata i informatičke opreme
  7. Potpora za provedbu manifestacija koje promiču ribolov
  8. Potpora za izgradnju, uređenje i opremanje ribičkih domova i ribolovnih staza

II. Opći uvjeti, korisnici i kriteriji za dodjelu županijske potpore te potrebna dokumentacija

II.a. Korisnici potpore su:

1.Ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju valjani ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-srijemske županije

2)Korisnici ne smiju imati dugovanja iz pozicija javnih davanja, te ispunjavaju i druge uvjete.

3)Korisnici ne smiju koristiti financijska sredstva ako su već koristili sredstva iz drugih javnih izvora i/ili sredstva na natječajima tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, javnih institucija, jedinica lokalne samouprave odnosno sredstva iz fondova EU i međunarodnih fondova za istu Mjeru u tekućoj kalendarskoj godini.

II.b.Potpora i Postupak

1)Potpora se dodjeljuje na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih Pravilnikom o provedbi Programa razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021.-2025. god.

2)Potpora se dodjeljuje za troškove  koji su i/ili će nastati u 2021. godini.

3)Maksimalna potpora koju korisnik može ostvariti po ovom Javnom pozivu iznosi 60.000,00 kn.

4)Potpora se korisnicima isplaćuje na žiro račun nakon obavljene radnje, odnosno nakon provjere dostavljene dokumentacije.

5)Zahtjevi za potporu dostavljaju se na obrascu s pripadajućom dokumentacijom navedenoj u obrascima, a rješavaju se prema propisanim kriterijima u Pravilniku.

6)Obrasci zahtjeva s traženom dokumentacijom su dostupni uz ovaj Javni poziv.

7)Prijedlog potpora predlaže Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju slatkovodnog ribarstva na području Vukovarsko-srijemske županije, a odobrava i donosi župan.

8)Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju uvjetima Javnog poziva za potporu neće se razmatrati.

9)Ukoliko je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, dobivena sredstva mora vratiti u Županijski proračun, te će biti isključen iz svih županijskih potporau narednih 5 godina.

10)Ukoliko korisnik iz bilo kojeg razloga ne iskoristi dobivena sredstva mora vratiti u proračun Vukovarsko-srijemske županije najkasnije do 31. prosinca 2021. godine

III. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

Prijave se mogu dostaviti na jedan od slijedećih načina:

1) poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju slatkovodnog ribarstva na području Vukovarsko-srijemske županije u zatvorenoj omotnici s naznakom „Zahtjev za potporu za unapređenje i razvoj slatkovodnog ribarstva na području Vukovarsko-srijemske županije u 2021. god.“ na adresi: Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci.

Ili

2) osobnom dostavom putem pisarnice Vukovarsko-srijemske županije u zatvorenoj omotnici s naznakom: Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju slatkovodnog ribarstva na području Vukovarsko-srijemske županije– „Zahtjev za potporu za unapređenje i razvoj slatkovodnog ribarstva na području Vukovarsko-srijemske županije u 2021. god.“ na adresi: Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci.

IV. Vrijeme trajanja Javnog poziva

Javni poziv traje od 16. ožujka 2021. god. do 30. ožujka 2021. god.

V. Informacije

Za sve dodatne informacije obratiti se u Upravni odjel za poljoprivredu, Glagoljaška 27/I, 32100 Vinkovci, na broj telefona 032/344-041 ili osobno uz prethodni dogovor radnim danom.

PREDSJEDNIK

Goran Begović