Izbornik
heeader image

Održan sastanak na temu Koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti u Vukovarsko-srijemskoj županiji

  • 13. travnja 2010.
  • Zdravstvo i socijalna skrb

U Velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima održan je sastanak na temu Koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Sastanku su nazočili Župan Vukovarsko-srijemske županije, članovi županijskog Savjeta za zdravlje, ugovorni liječnici obiteljske (opće) medicine, stomatološke zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, te zdravstveni djelatnici primarne laboratorijske dijagnostike i zdravstvene njege u kući bolesnika.

Sastanak je održan u organizaciji županijskog Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb radi informiranja budućih koncesionara o namjeri Županije da temeljem odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti pokrene postupak za dodjelu koncesije.

Koncesija je ustupanje prava za obavljanje djelatnosti na području Županije odnosno njenih gradova ili općina.

Župan uz suglasnost ministra daje koncesiju putem javnog natječaja, fizičkim osobama i privatnim zdravstvenim ustanovama, za obavljanje djelatnosti obiteljske (opće) medicine, stomatološke zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, laboratorijske dijagnostike i zdravstvene njege u kući bolesnika, za broj koncesija određen Mrežom javne zdravstvene službe umanjen za broj timova primarne zdravstvene djelatnosti za koje domovi zdravlja imaju sklopljene ugovore o provođenju zdravstvene zaštite sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Kako se radi o davanju koncesija za javne usluge u općem interesu za koje vrijede temeljna načela zdravstvene zaštite, opravdanost davanja koncesije očituje se u mogućnosti Županije da sredstva iz koncesijske naknade uloži u podizanje standarda prostora, opreme i pružanje usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Postupak za dodjelu koncesije pokreće se kada Župan Vukovarsko-srijemske županije objavi u Narodnim novinama obavijest o namjeri davanja koncesije o čemu će svi zainteresirani biti na vrijeme obaviješteni putem lokalnih medija.

Ispis
Vrh