Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Obavijest o Odluci da se Studija o utjecaju na okoliš nadogradnje i elektrifikacije željezničke pruge Vinkovci – Vukovar (I. faza) upućuje na ponovnu javnu raspravu

  • 26. veljače 2015.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Vukovarsko - srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju članka 160. stavak 1. i članka 162. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine", broj 80/13), članka 7. stavak 1. točka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine", broj 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I 351-03/14-02/92, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-19 od 10. veljače 2015.godine, u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat nadogradnje i elektrifikacije željezničke pruge Vinkovci - Vukovar (I.faza), nositelja zahvata HŽ Infrastruktura d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Antuna Mihanovića 12, daje

 

 

O B A V I J E S T

 

o Odluci da se Studija o utjecaju na okoliš nadogradnje i elektrifikacije željezničke pruge Vinkovci – Vukovar (I. faza) upućuje na ponovnu javnu raspravu

 

 

Predmet ponovne javne rasprave je Studija o utjecaju na okoliš nadogradnje i elektrifikacije željezničke pruge Vinkovci – Vukovar (I.faza) (dalje u tekstu Studija), izrađena od ovlaštenika za stručne poslove zaštite okoliša OIKON d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju, Trg senjskih uskoka 1-2, 10000 Zagreb.

Obavijest o Oduci da se Studija upućuje na ponovnu javnu raspravu se objavljuje u dnevnom tisku „Glas Slavonije“, na objavnim pločama Vukovarsko-srijemske županije, Grada Vukovara, Grada Vinkovaca, te na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr), Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr), Grada Vukovara (www.vukovar.hr) i Grada Vinkovaca (www.vinkovci.hr).

 

Provedba ponovne javne rasprave:

Prema Odluci Ministarstva zaštite okoliša i prirode Studija se upućuje na ponovnu javnu raspravu u trajanju od 10 dana. Ponovna javna rasprava će trajati u periodu od 10. ožujka 2015.godine do 20. ožujka 2015.godine.

Javnost i zainteresirana javnost za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave uvid u Studiju može obaviti svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 14:00 sati u službenim prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru, Županijska 9, soba broj 9.

Na javnom uvidu će se nalaziti jedna cjelovita Studija i jedan ne-tehnički sažetak Studije. Sa danom početka ponovne javne rasprave cjelovita Studija i ne-tehnički sažetak Studije će se objaviti na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr).

Javno izlaganje o Studiji održat će se 19. ožujka 2015.godine (četvrtak) u 12:00 sati u Velikoj Vijećnici Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru, Županijska 9.

Tijekom javnog izlaganja javnost i zainteresirana javnost može postavljati pitanja o predmetnom zahvatu na koja će odgovarati predstavnici nositelja zahvata i izrađivača Studije.

 

Način sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti:

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Studiju mogu se upisivati u Knjigu primjedbi koja će biti postavljena uz predmetnu dokumentaciju na mjestu održavanja javnog uvida, mogu se izreći na zapisnik tijekom izlaganja, ili se mogu dostavljati pisano, poštom ili osobno, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave, na adresu: Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Županijska 9, 32000 Vukovar.

Novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni dio predmeta javne rasprave mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi.

Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

 

 

KLASA: 351-03/15-04/1

URBROJ: 2196/1-14-01-15-2

Vukovar, 26. veljače 2015.godine.

VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Ispis
Vrh