Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Natječaj je zatvoren

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto - stručni suradnik za turizam u Upravnom odjelu za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije

  • 30. lipnja 2017.
  • Turizam i kultura

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08,61/11 – u nastavku teksta: ZSN), vršitelj dužnosti pročelnika Upravnog odjela za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

na radno mjesto:

1. stručni suradnik za turizam u Upravnom odjelu za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

 - VŠS sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke

- najmanje 3 (tri) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- iskustvo u timskom radu

- aktivno poznavanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu (MS Office)

- položen vozački ispit B kategorije

- položen državni stručni ispit 

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla višu stručnu spremu.

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome,svjedodžbe)

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)

- potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- uvjerenje od suda  (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

- vlastoručno potpisana izjava da  za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvijete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Na web-stranici Vukovarsko-srijemske županije ( www.vusz.hr ) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici bit će objavljena lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, s naznakom: »Natječaj za  prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za turizam i kulturu (navesti naziv radnog mjesta za koje se podnosi) – ne otvaraj «, na adresu: Vukovarsko-srijemska županija , Županijska 9, 32 000 Vukovar.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

Klasa: 112-02/17-01/02

Ur.br.: 2196/1-13-17-1

U Vukovaru, 26. lipnja 2017. godine

                                                                     V.D. PROČELNIKA:

                                                                    Viktor Lukačević, prof.

                                                                

 

Datum završetka: 08. srpnja 2017.

Pozivni dokumenti

  Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti 12. srpnja 2017. 80,5 KB
  Upute kandidatima 30. lipnja 2017. 189,45 KB
  Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme 30. lipnja 2017. 84,32 KB
Vrh