Izbornik
heeader image

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Razvojne agencije Vukovarsko – srijemske županije

  • 22. prosinca 2017.

RAZVOJNA AGENCIJA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE

KLASA: 112-01/17-01/01

URBROJ: 2196/1-16-17-1

Vukovar, 12. prosinca 2017. god.

 

Na temelju članka 7. podstavak 6. i članka 8. podstavak 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove Razvojna agencija Vukovarsko – srijemske županije KLASA: 302-02/17-01/01, URBROJ: 2196/1-03-17-2 od 11. travnja 2017. godine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije br. 06/17) i članka 11. podstavak 10., članka 14. i članka 15. stavak 1. Statuta javne ustanove Razvojne agencije Vukovarsko – srijemske županije, Klasa: 012-03/17-01/01, Ur.broj: 2196/1-16-17-1 objavljen 16. studenog 2017. na oglasnoj ploči Agencije, te Odluke Upravnog vijeća javne ustanove Razvojne agencije Vukovarsko – srijemske županije Klasa: 080-01/17-01/01, Ur.broj: 2196/1-16-17-1 od 15. studenog 2017. godine, Upravno vijeće javne ustanove Razvojne agencije Vukovarsko – srijemske županije raspisuje,

 

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE

 RAVNATELJA RAZVOJNE AGENCIJE

VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE

 

Uvjeti:

- magistar struke ekonomske, pravne, tehničke ili druge odgovarajuće struke,

- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- iskustvo u rukovođenju i  timskom radu,

- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje javnom ustanovom,

- iskustvo u izradi i provedbi projekata,

- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

- napredno poznavanje rada na računalu (MS Office).

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

- životopis,

- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice),

- uvjerenje o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

- uvjerenje od suda (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

 

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od 4 godine.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti, putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Vukovarsko – srijemske županije (www.vusz.hr) dostupan je način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web stranici objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave sa prilozima dostavljaju se na adresu: Vukovarsko – srijemska županija , Županijska 9, 32000 Vukovar, s obveznom naznakom „ NATJEČAJ ZA RAVNATELJA – NE OTVARAJ“.

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na muške i ženske osobe.


RAZVOJNA AGENCIJA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Predsjednica  Upravnog vijeća

Zrinka Čobanković, univ.spec.oec.

Pozivni dokumenti

  Poziv na prethodnu provjeru znanja 05. siječnja 2018. 56,2 KB
  Upute kandidatima 22. prosinca 2017. 149,25 KB
  Natječaj 22. prosinca 2017. 89,18 KB
  Odluka o raspisivanju natječaja 22. prosinca 2017. 80,54 KB