Izbornik
heeader image

Ponovljeni Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije

  • 04. ožujka 2016.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br.41/14.) i članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 18/14.) Odbor za izbor i imenovanja objavljuje

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV

za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova

 Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije

  

I.

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije (dalje u tekstu: Savjet mladih).

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Vukovarsko-srijemske županije (dalje u tekstu: Županije) sa ciljem osiguravanja boljeg položaja i mogućnosti utjecaja mladih na donošenje odluka i drugih akata od interesa za mlade, a time i promicanje i zagovaranje prava, potreba i interesa mladih na području Županije.


II.

Savjet mladih ima 11 članova, koje bira Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije na tri godine.

Svaki član ima svog zamjenika koji se temeljem kandidatura biraju istovremeno kad i članovi.

U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području županije, koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina.


III.

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski borovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih (skupina koja se sastoji od najmanje 50 mladih s prebivalištem ili boravištem na području županije).

 

IV.

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja podnose se u pisanom obliku na propisanim obrascima koji se objavljuju uz ovaj poziv na mrežnim stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr pod Javni pozivi i objave VS Županije (SM1-1, SM 1-2 i SM 1-3, odnosno za neformalnu skupinu mladih SM 2-1, SM 2-2 I SM 2-3) ili se mogu podići u Tajništvu Županije i obavezno sadrže sljedeće podatke:

- naziv i adresu ovlaštenog predlagatelja

- podatke o kandidatu (ime i prezime, datum rođenja, broj i mjesto izdavanja osobne iskaznice, adresa)

- podatke o zamjeniku kandidata (ime i prezime, datum rođenja, broj i mjesto izdavanja osobne iskaznice, adresa)

- obrazloženje prijedloga

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom, ukoliko ga predlagač ima.

Kada kandidaturu ističe neformalna skupina mladih, za pravovaljanost kandidature dužna

je prikupiti najmanje 50 potpisa mladih na propisanom obrascu, a kandidaturu potpisuju prva tri po redu potpisnika.

Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:

- dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz točke II. stavka 3. ovog javnog poziva (presliku dokaza o prebivalištu ili boravištu na području županije (ne starije od 6 mjeseci) i presliku rodnog lista ili domovnice)

- dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. ovoga javnog poziva (presliku izvatka iz odgovarajućeg registra udruga (ne starije od šest mjeseci)

 

V.

Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se razmatrati.

 

VI.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Županije (www.vusz.hr pod Javni pozivi i objave VS Županije).

Kandidature se dostavljaju u pisarnicu Vukovarsko-srijemske županije (Glagoljaška 27, Vinkovci–prizemlje zgrade) ili se šalju poštom preporučeno na adresu:

 

Vukovarsko-srijemska županija

 Odbor za izbor i imenovanja

 Glagoljaška 27

 32 100  Vinkovci

 

s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije “.

 

VII.

Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine izvršit će provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata i u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastaviti izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrditi popis važećih kandidatura.

Izvješće se dostavlja Županijskoj skupštini i objavljuje se na web stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr pod Javni pozivi i objave VS Županije).

 

VIII.

Županijska skupština  na svojoj prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura, po postupku propisanom Poslovnikom Županijske skupštine tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.  

Glasovanje se obavlja na glasačkim listićima ovjerenim pečatom Županijske skupštine.

Važeći je onaj glasački listić na kojem su zaokruženi brojevi ispred imena i prezimena najviše 11 (jedanaest) kandidata.

Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih izabrani su kandidati od rednog broja 1. do rednog broja 11. na rang listi najviše dobivenih glasova.

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta mladih, između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani, jer su imali jednak broj glasova.

Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi i zamjenici članova Savjeta mladih.

 

Rezultati izbora objavljuju se na web stranici Županije (www.vusz.hr pod Javni pozivi i objave VS Županije). 

 

                                                PREDSJEDNIK ODBORA

                                                               Dražen Milinković, dipl. ing.

 

 

KLASA: 006-05/16-01/01

URBROJ: 2196/1-03-16-2

Vinkovci, 02. ožujka 2016. god.

Datum završetka: 04. ožujka 2016.

Pozivni dokumenti

  Ponovljeni Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije04. ožujka 2016. 79,16 KB
  SM-1-104. ožujka 2016. 33,76 KB
  SM-1-204. ožujka 2016. 25,41 KB
  SM-1-304. ožujka 2016. 20,38 KB
  SM-2-104. ožujka 2016. 32,78 KB
  SM-2-204. ožujka 2016. 25,65 KB
  SM-2-304. ožujka 2016. 35,97 KB
Vrh