Izbornik
heeader image

Javni poziv za uvid u spis predmeta Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda dio Aglomeracije Vinkovci odvodnja otpadnih voda naselja Andrijaševci i Rokovci, 2. skupine

  • 09. svibnja 2017.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000013

URBROJ: 2196/1-14-02-17-0005

Vinkovci, 08. svibnja 2017. godine

 

Predmet:      Javni poziv za uvid u spis predmeta

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. HR-32100 Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47A

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za

-     zahvat u prostoru  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda dio Aglomeracije Vinkovci odvodnja otpadnih voda naselja Andrijaševci i Rokovci, 2. skupine na katastarskim česticama :

-      k.č.broj 144/2, 145/2, 1623, 144/1, 1624, 1628, 1625, 1626, 1630, 1631, 1632, 1633, 1629/1, 1636, 1627, 271, 1716, 1718, 1027, 1720, 1639, 1634, 1635, 1724, 1724, 1719, 1068/1, 1061/7, 1061/6, 1717, 1723/1, 1569, 1714, 1745 i 1640 k.o. Andrijaševci

-      k.č.broj 1163, 1204/1, 1100, 1229, 1201, 1202, 1200, 1203, 1207, 1225, 1196, 1117, 743/72, 1222, 1223, 1121, 1226, 1224, 1234, 1232, 1231, 1230, 1212/3, 1118, 1233, 1228, 1241, 1212/1, 1212/2, 1120, 1119, 1205, 436/6, 436/1 i 1227 k.o. Rokovci

-      k.č.broj 6288, 6289, 6290, 6131, 6135, 6148, 6123/1, 6136, 6309/1 i 6160/6 k.o. Vinkovci II .

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  17. svibnja 2017 u 09:00 sati na lokaciji – Vinkovci, Juraja Dalmatinca 37.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

ZAMJENICA PROČELNIKA

Vesna Brčić, dipl.iur.

  

 

Dostaviti:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje. 

Pozivni dokument

  Javni poziv09. svibnja 2017. 617,05 KB