Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole na k.č.broj 1204/1 k.o. Rokovci

  • 12. travnja 2016.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000057

URBROJ: 2196/1-14-02-16-0005

Vinkovci, 12. travnja  2016. godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Općina Andrijaševci  HR-32271 Rokovci, Vinkovačka 6

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-  rekonstrukciju građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa proširenje kolnika dijela ulice S. Radića, 3. skupine na  k.č.broj 1204/1 k.o. Rokovci (Rokovci, dio ulice S. Radića).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21. travnja u 09,00  sati na lokaciji Vinkovci, J. Dalmatinca 37.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

ZAMJENICA PROČELNICE

Vesna Brčić, dipl.iur.

  

Dostaviti:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje. 
Datum završetka: 12. travnja 2016.
Vrh