Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javni poziv za uvid u spis predmeta - SLATINE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

  • 28. srpnja 2015.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Vukovarsko-srijemska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000095

URBROJ: 2196/1-14-02-15-0006

Vinkovci, 27. srpnja 2015. godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

SLATINE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge  HR-32281 Ivankovo, Gorjani 175

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-     građenje građevine (dogradnja) gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti -  hala za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije, 3. skupine

-     građenje građevine  gospodarske namjene - kolna vaga, 5. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 1170 k.o. Ivankovo (Ivankovo, Gorjani 175).

2.  Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10. kolovoza 2015. godine u 9,00 sati u Vinkovcima, J. Dalmatinca 37, soba broj 4 .

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

STRUČNA SURADNICA

Ivanka Jović, ing.građ.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča Upravog tijela,
  2. Mrežna stranica
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
  4. U spis, ovdje
Datum završetka: 28. srpnja 2015.

Pozivni dokument

  Javni poziv za uvid u spis predmeta - SLATINE d.o.o.28. srpnja 2015. 407,17 KB
Vrh