Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javni poziv za uvid u spis predmeta OSATINA GRUPA d.o. u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava - plinski priključak za gospodarsku građevinu poljoprivredne namjene, 2. skupine, na k.č. broj 1507 k.o. Retkovci i k.č. broj 4255/1, 4083, 4254/3, 4084, 4254/2, 4086, 4175/2 i 4130/10 k.o. Ivankovo

  • 06. prosinca 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000016

URBROJ: 2196/1-14-02-18-0007

Vinkovci, 06. prosinca 2018. godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OSATINA GRUPA d.o.o., HR-31402 Semeljci,

Kralja Tomislava 91

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za

-     građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava - plinski priključak za gospodarsku građevinu poljoprivredne namjene, 2. skupine,

na  k.č. broj 1507 k.o. Retkovci i k.č. broj 4255/1, 4083, 4254/3, 4084, 4254/2, 4086, 4175/2 i 4130/10 k.o. Ivankovo.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17. prosinca 2018. godine u 09:30 sati, na lokaciji – J. Dalmatinca 37, Vinkovci.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

POMOĆNICA PROČELNIKA

Katarina Cicvarić, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje.

Pozivni dokument

  Javni poziv06. prosinca 2018. 282,51 KB
Vrh