Izbornik
heeader image

Javni poziv za uvid u spis predmeta, Općina Stari Jankovci u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje i rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene na k.č.br. 1742 k.o. Stari Jankovci i 1111 k.o. Novi Jankovci

  • 17. siječnja 2017.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000011

URBROJ: 2196/1-14-02-17-0005

Vinkovci, 17. siječnja 2017. godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Općina Stari Jankovci , HR-32241 Stari Jankovci, Dr. Franje Tuđmana 1

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-     građenje i rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene - prometnog sustava cestovnog prometa – izgradnja parkirališta, kolnog prilaza, pristupnog puta i rekonstrukcija nogostupa - 3. skupine,

na  k.č.br. 1742 k.o. Stari Jankovci i 1111 k.o. Novi Jankovci.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30. siječnja 2017. godine u 09:15 sati, na lokaciji – J. Dalmatinca 37, Vinkovci.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

ZAMJENIK PROČELNICE:

Hrvoje Čuljak, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje. 
Datum završetka: 01. veljače 2017.

Pozivni dokument

  Javni poziv17. siječnja 2017. 260,83 KB
Vrh