Izbornik
heeader image

Javni poziv za uvid u spis predmeta Općina Stari Jankovci - u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - kolno-pješački put, 3. skupine

  • 17. listopada 2016.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000214

URBROJ: 2196/1-14-02-16-0005

Vinkovci, 17. listopada 2016. godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Općina Stari Jankovci , HR-32241 Stari Jankovci, Dr. Franje Tuđmana 1

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

- građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - kolno-pješački put, 3. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br.1366,1364 k.o. Sremske Laze.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28. listopada 2016. godine u 09:15 sati, na lokaciji – J. Dalmatinca 37, Vinkovci.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Zamjenik pročelnice:

Hrvoje Čuljak, dipl.ing.građ.

 

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje. 

Pozivni dokument

  Javni poziv17. listopada 2016. 97,55 KB
Vrh