Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javni poziv za uvid u spis predmeta, Općina Stari Jankovci, u ostupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava 2. skupine na katastarskim česticama k.č.broj 1106, 1062/3 i 1182 k.o. Novi Jankovci.

  • 08. ožujka 2019.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo, Promet i komunikacije

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000049

URBROJ: 2196/1-14-02-19-0005

Vinkovci, 08. ožujka 2019. godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Općina Stari Jankovci, HR-32241 Stari Jankovci, Dr. Franje Tuđmana 1

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-     građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine - prometnica

na katastarskim česticama k.č.broj 1106, 1062/3 i 1182 k.o. Novi Jankovci.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18. ožujka 2019. godine u 09:15 sati, na lokaciji – Vinkovci, J. Dalmatinca 37.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

POMOĆNICA PROČELNIKA

Katarina Cicvarić, mag.ing.aedif.

 

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela
  2. Mrežna stranica
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
  4. U spis, ovdje

Pozivni dokument

  Javni poziv08. ožujka 2019. 279,49 KB
Vrh