Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA STARI JANKOVCI

 • 22. prosinca 2015.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000210

URBROJ: 2196/1-14-02-15-0006

Vinkovci, 22. prosinca 2015. godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA STARI JANKOVCI  HR-32241 Stari Jankovci,

Dr. Franje Tuđmana 1

- dostavlja se

 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-     građenje građevine  gospodarske namjene, pretežito djelatnost gospodarenja otpadom - reciklažno dvorište, 3. skupine

-     građenje građevine  gospodarske namjene, pretežito djelatnost gospodarenja otpadom -  kolna vaga, 3. skupine,

na katastarskoj čestici k.č.br. 640/1 k.o. Novi Jankovci (Novi Jankovci, ).

 1. II.      Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 5. siječnja 2016. godine u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Vinkovcima J. Dalmatinca 37 u 10,00 sati.   
 2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

STRUČNA SURADNICA

Ivanka Jović, ing.građ.

DOSTAVITI:

 1. Oglasna ploča upravnog tijela
 2. Oglasna ploča Općine Stari Jankovci
 3. Mrežna stranica
 4. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
 5. U spis, ovdje

Pozivni dokument

  Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA STARI JANKOVCI 22. prosinca 2015. 241,93 KB
Vrh