Izbornik
heeader image
Javni poziv je završen

Javni poziv za uvid u spis predmeta Općina Nuštar u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava - nerazvrstane ceste na k.č.br.1781, 1780 i 1782 k.o. Nuštar

  • 04. svibnja 2017.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000091

URBROJ: 2196/1-14-02-17-0005

Vinkovci, 04. svibnja 2017. godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Općina Nuštar, HR-32221 Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-     rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava - nerazvrstane ceste u ulici kralja Tomislava, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br.1781, 1780 i 1782 k.o. Nuštar (Nuštar, Kralja Tomislava).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15. svibnja 2017. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Vinkovci, Jurja Dalmatinca 37 (soba br. 4).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK

Ivanka Grbeša, mag.ing.aedif.

 

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje. 

Pozivni dokument

  Javni poziv04. svibnja 2017. 272,58 KB
Vrh