Izbornik
heeader image
Javni poziv je završen

Javni poziv za uvid u spis predmeta Općina Markušica u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija nerazvrstane ceste u ulici I. L. Ribara, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.broj 1933, 1937 i 1938 k.o. Markušica

  • 02. lipnja 2017.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000117

URBROJ: 2196/1-14-02-17-0005

Vinkovci, 02. lipnja 2017. godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Općina Markušica, HR-32213 Markušica, Vuka Karadžića 3

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-     građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija nerazvrstane ceste u ulici I. L. Ribara, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.broj 1933, 1937 i 1938 k.o. Markušica (Markušica, I. L. Ribara).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12. lipnja 2017. godine u 9:15 sati, na lokaciji – J. Dalmatinca 37, Vinkovci.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK

Katarina Cicvarić, mag.ing.aedif.

 

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje. 

Pozivni dokument

  Javni poziv02. lipnja 2017. 257,73 KB
Vrh