Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Javni poziv je završen

Javni poziv za uvid u spis predmeta KOMUNALIJE d.o.o. u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – priključenje zdenca MZ-2 na vodocrpilište Mohovo – izgradnja građevine zdenca MZ-2 i priključnog cjevovoda, 2. Skupine k.č.br. 877, 156, 154, 876, 153, 152, 790, 792, 795 i 205/1 k.o. Mohovo

  • 11. srpnja 2017.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000018

URBROJ: 2196/1-14-04-17-0008

Ilok, 11. srpanj 2017. godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

KOMUNALIJE d.o.o. za vodne djelatnosti, HR-32236 Ilok, Julija Benešića 49

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

-     zahvat u prostoru  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – priključenje zdenca MZ-2 na vodocrpilište Mohovo – izgradnja građevine zdenca MZ-2 i priključnog cjevovoda, 2. skupine

na katastarskim česticama k.č.br. 877, 156, 154, 876, 153, 152, 790, 792, 795 i 205/1 k.o. Mohovo k.o. Mohovo (Mohovo, Ulica Grada Vukovara, Ulica Hrvatskih dragovoljaca).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25. srpnja 2017 godine u 09:00 sati, na lokaciji – Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Ilok,  Trg Nikole Iločkog 13, soba broj 1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK

Bojan Pletikapić, mag.ing.aedif.

 

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela,
  2. Oglasna ploča Grada Iloka,
  3. Mrežna stranica,
  4. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  5. U spis, ovdje. 

Pozivni dokument

  Javni poziv11. srpnja 2017. 816,36 KB
Vrh