Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javni poziv za uvid u spis predmeta izdavanja lokacijske dozvole po zahtjevu Uprave za ceste VSŽ, za zahvat u prostoru „rekonstrukcija županijske ceste ŽC 4223 Otok-Bošnjaci“ na česticama u obuhvatu zahvata u k.o. Otok, k.o. Komletinci

  • 19. prosinca 2018.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje,

gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000009

URBROJ: 2196/1-14-05-18-0008

Otok, 18. prosinca 2018. godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Lokacijska dozvola

Podnositelj zahtjeva: Uprava za ceste Vukovarsko - srijemske županije, HR-32100 Vinkovci, Josipa Kozarca 10

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za:

-     rekonstrukciju gradjevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) - rekonstrukcija županijske ceste ŽC 4223 Otok-Bošnjaci, 2. skupine,

na česticama u obuhvatu zahvata:

-       k.č. broj  2640, 2737, 2641, 2642, 2644, 2665, 2664, 2666, 2667, 2626, 2669, 2619, 2630, 2608/1, 2631, 2609, 2742, 2706, 2722, 2747, 2736 k.o. Komletinci,

-       k.č. broj 1932, 4399, 4231, 4429, 4437, 4434, 4229, 4130, 4467 k.o. Otok,

-       k.č. broj 10120, 10439/1, 10218/2, 10218/1, 9939/2, 9939/1, 5627, 5856, 2519/7, 2519/3, 2519/6, 2519/2, 2519/5, 2519/4, 2519/1, 2519/10, 2519/9, 2519/8, 5855 k.o. Bošnjaci

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  03. siječnja 2019 u 09:00 sati, u prostorijama Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije na lokaciji – Županja, J.J.Strossmayera 18, prizemno, soba broj 2.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

     REFERENT

            Evica Balentović, geod.teh.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje.

Pozivni dokument

  Javni poziv19. prosinca 2018. 656,26 KB
Vrh