Izbornik
heeader image

Javni poziv za uvid u spis predmeta izdavanja građevinske dozvole po zahtjevu Općine Vrbanja za izgradnju parkirališta ispred Crkve i Župnog dvora i parkirališta ispred ureda HP-Hrvatske pošte d.d., u Vrbanji, na k.č. br. 588 k.o Vrbanja

  • 26. listopada 2018.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000214

URBROJ: 2196/1-14-03-18-0005

Županja, 26. listopada 2018. godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Općina Vrbanja, HR-32254 Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

-       građenje infrastrukturne građevine prometnog sustava – parkirališta ispred Crkve i Župnog dvora i parkirališta ispred ureda HP-Hrvatske pošte d.d., 2. skupine,

u Vrbanji, Ulica kneza Ljudevita Posavskog, na građ. čestici k.č. broj 588 k.o. Vrbanja.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07. studenoga 2018. godine u 10:00 sati, u prostorijama Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije u Županji, J.J. Strossmayera 18, prizemno, soba broj 1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK

Dario Zečević, mag.ing.aedif.

 

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje.

Pozivni dokument

  Javni poziv26. listopada 2018. 326,43 KB